Odczyt wodomierzy indywidualnych

Bytomskie Mieszkania informują iż od 1 grudnia 2015 roku osoby upoważnione przez zarządcę będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach.

O terminie odczytu wodomierzy indywidualnych użytkownicy zostaną poinformowani przez właściwy Punkt Obsługi Mieszkańców poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych w budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali przez pełnoletnich użytkowników lub upoważnione pełnoletnie osoby trzecie.

Informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 5 obowiązującego Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody
i odprowadzania ścieków dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania:

W przypadku nieobecności użytkownika lokalu podczas dokonywania odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych, użytkownik ten jest zobowiązany do dostarczenia (osobiście lub w formie pisemnej) odczytów wodomierzy indywidualnych do właściwego Punktu Obsługi Mieszkańców w terminie do 7 dni od dnia wykonania odczytów w danej nieruchomości. Informacja powinna zawierać numer wodomierza/wodomierzy oraz aktualny stan.

Podkreślamy, iż zgodnie z § 6 ust. 5 ww. Regulaminu w przypadku:

  1. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane będzie na podstawie średniorocznego zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym (symulacja odczytu),

  2. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane zostanie według zasad obowiązujących w lokalach nieopomiarowanych.