ABOLICJA 2016

UCHWAŁĄ NR XXI/282/2016 Z DNIA 29 LUTEGO 2016 ZOSTAŁ WPROWADZONY DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UMORZENIE W TRYBIE SZCZEGÓLNYM 70% ZALEGŁOŚCI POWSTAŁYCH DO 31.12.2014 R. ZA LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE, GARAŻE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 LIPCA 2016 R.

Uchwała wchodzi w życie 22 marca 2016 r. Do umorzenia w trybie szczególnym mogą przystąpić osoby, które na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadały wobec Gminy zaległości za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i nie posiadają zaległości powstałych po tej dacie. W przypadku występowania zaległości powstałych po 31 grudnia 2014 r. konieczna jest przed przystąpieniem do procedury umorzenia (abolicji) ich spłata w 100 % wraz z naliczonymi odsetkami.

Aby uzyskać informacje o stanie posiadanych zaległości, kwocie niezbędnej do wpłaty przed przystąpieniem do abolicji oraz kwocie stanowiącej 30 % zaległości, które wymagane są do spłaty w trybie abolicji, należy stawić się do odpowiedniego Punktu Obsługi Mieszkańców (POM) lub pobrać stosowny druk oświadczenia ze strony BM w zakładce wnioski do pobrania i złożyć go w POM.

Warunkiem umorzenia 70 % zadłużenia (powstałego do 31.12.2014 r,) jest spłata 30% zadłużenia i ewentualnych 100 % kosztów sądowych i egzekucyjnych. Na poczet tych kwot należy w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania na wniosku uznania kwoty zadłużenia dokonać jednorazowej wpłaty kwoty 500,00 zł, a w przypadku, gdy wyliczona kwota będzie niższa należy wpłacić równowartość wyliczonej kwoty.

Spłata wymaganej kwoty możliwa jest jednorazowo lub w ratach, z których ostatnia upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Dodatkowym warunkiem do umorzenia posiadanych zaległości jest bieżące regulowanie opłat związanych z zajmowanymi lokalami do 31 grudnia 2017 r.

Umorzenie zaległości powinno nastąpić do 31 stycznia 2018 r. (w przypadku lokali poprzednio zajmowanych – do 31 stycznia 2017 r.). Zaznaczenia wymaga fakt, że umorzenie stanowi przysporzenie. Dłużnik od kwoty umorzonej, na podstawie wystawionego przez BM PIT, będzie musiał zapłacić stosowny podatek.

Umorzenie w trybie szczególnym nie dotyczy osób, które zajęły lokal bezprawnie, zajmują (bądź opuściły) lokal użytkowy i są przedsiębiorcami oraz osób, które zadłużyły się w ciągu 2015 r. i 2016 r. Ponadto z umorzenia na podstawie ww. Uchwały nie mogą skorzystać osoby, które realizują postanowienia zawarte w trybie uchwały IX/139/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne, lokale użytkowe lub garaże stanowiące własność gminy Bytom bądź niestanowiące mienia gminnego a pozostające w dyspozycji Prezydenta Bytomia, będące w zarządzie Bytomskich Mieszkań.
Umorzenia można odmówić osobom, które niszczą lokal i są uciążliwe dla sąsiadów.

Do pobrania:
OŚWIADCZENIE
WNIOSEK
UCHWAŁA