Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 6 edycja

Gmina wynajmuje mieszkania – kolejna szósta edycja  programu „Mieszkania dla młodych”.

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej – program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.

Bytomskie Mieszkania informują, że zarządzeniem nr 512/17 Prezydenta Bytomia z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne.

Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

W związku z powyższym, do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie siedziby Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 B  będą przyjmowane wnioski dotyczące wynajęcia lokali mieszkalnych zamieszczonych na niżej załączonym wykazie.

Wykaz lokali do wynajęcia przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy wraz z terminami oględzin.

Zgodnie z zapisem § 32a ust.3 pkt 2 ust. 4 i 5 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom tekst jedn.: ( Dz.Urz.Woj.Śl. z dn. 10.11.2017 r. poz. 6080).), przy rozpatrywaniu wniosków będą obowiązywały między innymi kryteria dochodowe gdzie średni miesięczny dochód w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego wynosi:

1) w gospodarstwach 1 osobowych nie mniej niż 300 % i nie więcej niż 550 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 3000 zł i nie więcej niż 5500 zł.
2) w gospodarstwach 2 osobowych nie mniej niż 200 % i nie więcej niż 400 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 4000 zł – na osobę.
3) w gospodarstwach 3 osobowych nie mniej niż 180 % i nie więcej niż 390 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1800 zł i nie więcej niż 3900 zł – na osobę.
4) w gospodarstwach 4 i więcej osobowych nie mniej niż 140% i nie więcej niż 300% najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1400 zł i nie więcej niż 3000 zł – na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy lub wnioskodawców z dwójką lub więcej dzieci obniża się o 10% w dolnej granicy i podwyższa o 10 % w górnej granicy dochodu, jeżeli każdy z tych wnioskodawców jest w wieku do 35 lat.

Kryteria dochodowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania jeżeli każdy z wnioskodawców ubiegających się o lokal ukończył naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy  poprzedzających złożenie wniosku i posiada umowę o pracę.

UWAGA !!! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana wynajęciem lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, może zgłosić się osobiście, wraz z dokumentami, do pok. nr 17 w siedzibie tut. jednostki, celem uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Merytorycznej oceny oraz prawidłowości złożonych dokumentów dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja.

Skompletowane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której winny znajdować się wypisane adresy lokali, których dotyczy wniosek, za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie.

W przypadku, gdy wnioskodawca doniesie, do już złożonego wniosku, dokumenty uzupełniające, jako datę złożenia wniosku uważa się datę doniesienia ostatniego dokumentu uzupełniającego.

Dokumenty które winny być złożone:

 1. Wniosek/wnioski –złożone z miejsca faktycznego zamieszkiwania każdego
  z wnioskodawców przez każdą pełnoletnią osobę ubiegającą się o lokal.

Uwaga:

 • w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o lokal, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków
  z każdego z adresów (dotyczy wszystkich wnioskodawców);
 • każdy wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę budynku, w przypadku osób zameldowanych/zamieszkałych poza Bytomiem wymagane jest również potwierdzenie zameldowania wystawione przez właściwy Urząd;
 • osoby zamieszkujące w budynkach prywatnych (domy jednorodzinne) winny dołączyć aktualny dokument potwierdzający Właściciela nieruchomości.
 1. Kserokopie dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość wnioskodawcy, współmałżonka lub osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu.
 2. Oświadczenie określające adres lokalu, którego dotyczy wniosek (dla każdego z lokali odrębne).
 3. Oświadczenie o liczbie osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/we wskazanych lokalach.
 4. PIT za rok poprzedzający datę złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia
  go w Urzędzie Skarbowym – wymagany od każdego z wnioskodawców/osób pełnoletnich ubiegających się wspólnie o lokal;.
  W przypadku, gdy tylko jeden z wnioskodawców osiągał dochody, drugi z wnioskodawców winien złożyć stosowne oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.
 1. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części.
 2. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

Ponadto informujemy, iż w załączniku do Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r. zamieszczone zostały dodatkowe kryteria, które zostaną uwzględnione przy kwalifikacji punktowej wniosku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ww. załącznika  oraz dołączenie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę oceny punktowej wniosków wraz z powołaniem się w odrębnym oświadczeniu na okoliczność wymienioną w ww. załączniku,, która będzie podlegała dodatkowej punktacji.  

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 17 – Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 B lub pod nr tel. 32 420 17 16 lub 32 420 17 10.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu w ramach aktualnej edycji programu „Mieszkania dla młodych” serdecznie zapraszamy.


Druki do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie – adres lokalu o który ubiega się wnioskodawca.
 3. Oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/ we wskazanych lokalach.
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności.
 5. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 7. Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 13 z dnia 13 stycznia 2016 r. (ze zm.).