Informacja o złożonych wznioksach, przez Bytomskie Mieszkania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

W dniu 29 marca 2018 r. Bytomskie Mieszkania – instytucja odpowiedzialna za realizację projektów Gminy Bytom – złożyła 5 wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Cztery wnioski dotyczą projektów planowanych do realizacji w ramach
Obszaru Strategicznej Interwencji (środki OSI dla Bytomia) – noszą one nazwy:
1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek).
2. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark).
3. Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek.
4. Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark.

Piąty wniosek dotyczy projektu składanego do realizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pn.:
5. Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne.

Ocena przedmiotowych projektów może potrwać do września 2018 r. Podpisanie umów o dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac w ramach projektu planowane jest na III/IV kwartał 2018 r.


Szczegółowe informacje o projektach:

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek).

Projekt zgłaszany w ramach poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.

Przedmiotem zgłaszanego w ramach projektu jest utworzenie na Bobrku Centrum Usług Społecznych przy ul. Pasteura 4a, placówek opiekuńczo wychowawczych  przy ul. Pasteura 4a i Huty Julia 12 (dawna Piecucha 12) oraz  lokali socjalnych w budynkach przy ul. Pasteura 1, Jochymczyka 4a, Olszewskiego 11, Konstytucji 51 i Zabrzańskiej 126, a także pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia, w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ramach projektów powiązanych z EFS. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 11.498.842,79 PLN brutto (dofinansowanie: 9.760.449,83 zł), a okres rzeczowej realizacji inwestycji to III kw. 2018 – IV kw. 2020. Efektem projektu będzie udostępnienie 71 lokali socjalnych/chronionych/wspomaganych oraz Centrum Usług Społecznych, z których łącznie skorzysta ponad 270 osób.


Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark).

Projekt zgłaszany w ramach poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.

Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku  Centrów Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 i Piłsudskiego 21, lokali socjalnych i  wspomaganych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15 oraz  pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia, w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ramach projektów powiązanych z EFS. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 16.082.815,80 PLN brutto (dofinansowanie: 13.599.348,27 zł), a okres rzeczowej realizacji inwestycji to IV kw. 2018 – IV kw. 2020. Efektem realizacji będzie udostępnienie 72 lokali socjalnych/chronionych/wspomaganych oraz 2 Centrów Usług Społecznych, z których łącznie skorzysta ponad 530 osób.


Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek.

Projekt zgłaszany w ramach poddziałania Poddziałanie: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskich wraz z kompleksowym remontem budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bytomiu Bobrku przy ul. Stalowej (budynki nr 1, 2-2a, 3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 7-7a), Huty Julia (dawna Piecucha – budynki nr 2-2a, 4-4a, 5-5a, 6-6a-6b, 7-7a, 9-9a, 10, 12, 12a), Pasteura (budynki nr 1a, 2-2a, 3-3a, 4), Konstytucji 45-47, Zabrzańskiej (tereny), w tym m.in. zagospodarowanie terenu osiedla (m.in. Plac Drzymały) wraz z wyposażeniem go w odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i niezbędnymi wyburzeniami, remontem części wspólnych i lokali mieszkalnych, podłączeniem do sieci gazowej i przeniesieniem sanitariatów do lokali. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej i przestrzeni publicznej i półpublicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, objętych aktywną integracją społeczną, zawodową i usługami społecznymi, w tym w ramach projektów EFS. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 64 399 114,81 PLN brutto (dofinansowanie: 39.415.955,18 zł), a okres rzeczowej realizacji inwestycji to IV kw. 2018 – II kw. 2021.


Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark.

Projekt zgłaszany w ramach poddziałania Poddziałanie: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich oraz roboty budowlane w częściach wspólnych istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj.:

– terenów (podwórek) przy ul. Siemianowickiej 16-18, Katowickiej 11-13, 34, 60, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34, 36, 38,

– terenów (podwórek) wraz z budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38-40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, z niezbędnymi wyburzeniami, ich wyposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, remontem budynków, podłączeniem do sieci gazowej.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej i przestrzeni dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, objętych aktywną integracją społeczną, zawodową i usługami społecznymi, w tym w ramach projektów EFS. Projekt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 20.056.237,23 mln zł brutto (dofinansowanie: 16.011.991,64 zł), a okres rzeczowej realizacji IV.2018 – II.2021.


Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych (ul. Siemianowicka 14)  oraz 14 lokali socjalnych/wspomaganych w Śródmieściu i na Rozbarku (ul. Siemianowicka 14, ul. Żeromskiego 1 oficyna,  ul. K. Miarki 7, Witczaka 7 i Strzelców Bytomskich 31). Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Łączna wartość projektu to 4.524.070,78 PLN brutto (dofinansowanie: 2.670.560,00 zł brutto), a okres realizacji inwestycji to IV kw. 2018 – IV kw. 2020.


Podsumowanie

Łączna wartość całkowita 5 złożonych projektów to ponad 116 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 81,4 mln zł. Efektem realizacji przedmiotowych inwestycji będzie m.in. wyremontowanie/przebudowa 28 budynków mieszkalnych komunalnych (w których zlokalizowanych będzie 454 lokale mieszkalne), utworzenie 157 mieszkań socjalnych/wspomaganych/chronionych, utworzenie 4 centrów usług społecznych, a także zagospodarowanie 4,44 ha przestrzeni publicznych. Szacuje się, że ze zrewitalizowanej infrastruktury skorzysta ponad 46 tysięcy mieszkańców Bytomia.