Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BYTOMSKICH MIESZKANIACH
Administratorem danych osobowych są Bytomskie Mieszkania z siedzibą przy ul. Zielnej 25b, 41-907 Bytom,
reprezentowane przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):
Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, tel. 32 532-50-31, e-mail: odo@bm.bytom.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) są: Bytomskie Mieszkania, z siedzibą przy ul. Zielnej 25b, 41-907 Bytom, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD): Bytomskie Mieszkania, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 30, 41-909 Bytom, tel. 32 532-50-31, e-mail: odo@bm.bytom.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań obejmujących m.in. zarządzanie i eksploatację zasobów pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz nadzór nad realizacją umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XIV/201/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27.07.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bytom pod nazwą Bytomskie Mieszkania oraz nadania jej statutu (z późn. zm.) oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 121);
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2017 r. poz. 1875);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
 • prawa miejscowego.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być urzędy, organy, instytucje i inni odbiorcy współpracujący z Administratorem danych w celu wypełnienia zadań nałożonych na Bytomskie Mieszkania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  f) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.