Rządowy program dla rodzin romskich

Rządowy program dla rodzin romskich

Kolejne mieszkania dla społeczności romskiej w Bytomiu zostaną wyremontowane.
Bytomskie Mieszkania po raz trzeci będą realizować rządowy  projekt pod nazwą „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

– Program przeznaczony jest dla rodzin narodowości romskiej, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Całość ma za zadanie zwiększenie dostępności mieszkań, czy poprzez ich rozbudowę, czy też poprzez rozwój mieszkalnictwa społecznego, jako formy doraźnej– mówi Grażyna Bujnicka- Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Zadanie finansowane jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa, w ramach rządowego programu „Program integracji społeczności romskiej na lata 2014 – 2020”.Bytomskie Mieszkania wspomniany wyżej program realizują od 2017 roku. Dzięki przyznanej wówczas dotacji, w wysokości 184 909 złotych wyremontowano 4 lokale mieszkalne. W 2018 roku wyremontowano już 8 lokali mieszkalnych /5 tzw. pustostanów, a w 3 lokalach wykonano doraźne remonty. Kwota dotacji 336 082 zł.

W roku bieżącym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  podjął decyzję w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizacje w/w zadania. Miastu Bytom przyznano dotację celową w wysokości 477 071 złotych na remont 6 lokali. BM „wytypowały” 5 tzw. pustostanów i 1 lokal już zamieszkały. Mieszkania znajdują się /poza Bobrkiem/ w różnych dzielnicach miastach, w budynkach stanowiących własność gminy Bytom. Przeważnie są jedno lub dwu pokojowe. Powierzchnia od 36m2 do 68m2. Wyposażone są w instalację wodną, kanalizację, a tam gdzie to możliwe i w instalację gazową.

-Dzięki przyznanym dotacjom miasto podnosi standard lokali  np. poprzez wykonanie pomieszczeń sanitarnych. Realizowane są także warunki uchwały „antysmogowej” tzn. wykonywane są ekologiczne ogrzewania przy jednoczesnej likwidacji pieców kaflowych – mówi Grażyna Lukoszek, kierownik Działu Technicznego Bytomskich Mieszkań. Obecnie na remont mieszkania, w ramach rządowego programu czeka około 17 najbardziej potrzebujących rodzin romskich. Rodziny do zasiedlenia typowane są m.in. przez społeczną Komisję Mieszkaniową. Do niej zaś wpływają wnioski kierowane przez stowarzyszenie „Angel”, które reprezentuje rodziny romskie w naszym mieście.

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Wydział Spraw Obywatelskich  i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zdjęcia jednego z mieszkań przed i po remoncie