Kompleksowy remont

Kompleksowy remont

Bytomskie Mieszkania przygotowują się do kompleksowego remontu siedmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum miasta. W  planach są także wyburzenia nieużytkowanych budynków oraz zagospodarowanie podwórek przy sześciu ulicach również w centrum Bytomia. Rusza rewitalizacja Śródmieścia.

– Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Poprzez nasze działania poprawimy stan zabudowy mieszkaniowej oraz uporządkujemy tzw. przestrzeń publiczną – mówi Grażyna Bujnicka – Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań. W pierwszej kolejności ruszy gruntowny remont siedmiu budynków wielorodzinnych, mieszkalnych w Bytomiu przy ulicy Piłsudskiego /numery  34-36, -38, -40, -42,-44, -50/ oraz przy ulicy Kwietniewskiego 23. – Naszym zadaniem będzie przeprowadzenie remontu części wspólnych budynków- mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań. Zakres prac obejmie m.in. remont klatek schodowych, dachów, a także przeniesienie toalet zlokalizowanych w częściach wspólnych budynków do lokali. W każdym mieszkaniu zostanie też wykonana indywidualna instalacja c.o.

Projekt rewitalizacji, w dalszej kolejności zakłada także  wyburzenie budynków, oficyn oraz zabudowań gospodarczych przy ulicy Piłsudskiego /numery 15, -40, – 42/,  ul. Żeromskiego /numery
-32, 34-36, -38/, ul. Piekarskiej /numery – 27, – 43, -45/, ul. Siemianowickiej / numer 16 i 18/, ul. Katowickiej /numer -11,-13,-34 i 60/

– Miejsce po wyburzeniu zostanie zagospodarowane zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną podczas konsultacji społecznych. Podwórka zostaną wyposażone w odpowiednią dla budownictwa mieszkaniowego infrastrukturę czyli placyki gospodarcze, ławki, miejsca spotkań. Nawierzchnia będzie utwardzona. Nasadzona będzie zieleń niska – wylicza Andrzej Bąk.

Powyższe działania ujęte zostały we wniosku o dofinansowanie złożonym przez Bytomskie Mieszkania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zostały też ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+. Łączna wartość projektu to 20.056.237,23 mln zł brutto. Dofinansowanie w kwocie 17.725.642,44  zł. Okres realizacji w/w przedsięwzięcia to drugi kwartał 2021 roku. Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i wybuduj tzn. według nowoczesnego systemu realizacji inwestycji. Umożliwia on  dopasowanie planów budowy do zmieniających się warunków i możliwości technicznych bez obowiązku zmiany umowy. Umowa na rewitalizację powyższych działań została podpisana już przez prezydenta Bytomia /27 marca br./ Obecnie czeka na podpis w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawców robót.