Zmiany po 21 kwietnia

Zmiany po 21 kwietnia

21 kwietnia br. weszła w życie Nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Modyfikacji uległy także wnioski. Są już dostępne
na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań: archiwum.bm.bytom.pl/wnioski-lokale-mieszkalne.

Co się zmieniło?

 1. Wprowadzono definicję „najmu socjalnego lokalu mieszkalnego” w zamian za używane do tej pory pojęcia „lokal socjalny”. Powyższa zmiana oznacza, iż Gmina będzie mogła każdy lokal spełniający wymogi ustawowe wynająć  w ramach najmu socjalnego. Oczywiście należy mieć na uwadze przepisy prawa miejscowego / uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom/ zgodnie, z którymi umowy najmu socjalnego będą mogły być zawierane w lokalach położonych w budynkach poza strefą II miasta.
 2. Wprowadzono legalną definicję „miejscowości pobliskiej”, zgodnie z którą uznać należy miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal lub w powiecie graniczącym, z tym powiatem. W związku z powyższym, jako powiaty graniczące z miastem Bytom uznać należy powiat tarnogórski, oraz miasta: Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Piekary Śląskie. Definicja ta ma na celu wyeliminowanie wątpliwości wynikających z wprowadzonej nowelizacją możliwości rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy Najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, lecz również w miejscowości pobliskiej. Termin wypowiedzenia umowy najmu w takim przypadku wynosi jeden miesiąc.
 3. Doprecyzowano rodzaj opłat, z tytułu których powstałe zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia umowy najmu. Powyższe oznacza, iż zaległości w opłatach niezależnych od właściciela takich, jak opłaty za dostawę wody, energii, gazu oraz odbiór ścieków, odpadów
  i nieczystości ciekłych mogą być podstawą wypowiedzenia stosunku prawnego.
 4. Wprowadzono nową przesłankę do wypowiedzenia umowy najmu w postaci nieproporcjonalnie dużej powierzchni lokalu mieszkalnego w stosunku do ilości osób w nim zamieszkujących. Niezależnie od wykonywania zobowiązań przez lokatora, Gmina może wypowiedzieć umowę najmu z uwagi na fakt, iż zajmowany lokal ma nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku do ilości osób w nim zamieszkujących. Norma powierzchni użytkowej lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać górnej granicy wskazanej w Ustawie, tj. 50 m2 dla jednej osoby, a dla kolejnej – 25 m2. Termin wypowiedzenia wprowadzony Ustawą wynosi 6 miesięcy. Jednakże, skuteczność wypowiedzenia umowy najmu na podstawie powyższych przepisów uzależniona jest od przedstawienia przez Gminę pisemnej oferty zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, a koszty przeprowadzki ponosić będzie Gmina.  Regulacje te nie dotyczą Najemców, którzy ukończyli 75 rok życia, chyba że  wyrażą zgodę.
 5. Wprowadzono obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodów, oświadczeń o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu, podnajmu i najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy od dnia 21 kwietnia 2019 roku zobowiązane są do składania:
 • deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenia o stanie majątkowym,
 • oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (zgodnie z pkt. 2 powyżej).

Informujemy, że powyższe  oświadczenia i deklaracje dotyczą okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym i składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Na mocy obowiązujących od 21 kwietnia 2019 roku przepisów Gmina obligatoryjnie odmawia zawarcia umowy najmu, podnajmu i najmu socjalnego lokalu
w przypadku:

 • niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, a także oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości
  lub
  • gdy wstępuje rażąca dysproporcja pomiędzy majątkiem posiadanym wykazanym w deklaracji, a niskimi dochodami wykazanymi w oświadczeniu o dochodach.

Co ważne!!

Gmina ma obowiązek nie częściej niż co 2,5 roku dokonać weryfikacji wysokości dochodów Najemców (z wyłączeniem umów najmu socjalnego). Najemca – na pisemne wezwanie Gminy zobowiązany będzie w terminie miesiąca do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego /za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji/ pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • w przypadku nie złożenia deklaracji Gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku,
 • jeśli Najemcy przekroczą progi dochodowe określone uchwałą Gmina będzie mogła podwyższyć obowiązujący czynsz według wzorów i na zasadach określonych w Ustawie
 • termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi 3 miesiące. W przypadku odmowy jego przyjęcia na piśmie, skutkiem będzie rozwiązanie umowy najmu.

Należy pamiętać

Umowy najmu zawarte sprzed 21 kwietnia 2019 roku zachowują swą ważność,  na okres na jaki zostały zawarte natomiast zmiany opisane w punkcie 4 oraz 6 dotyczą umów zawartych po 21 kwietnia 2019 r.

Informujemy również, iż nadal obowiązują gminne kryteria dochodowe