Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Czym jest dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek mieszkaniowy pozwala na utrzymanie mieszkania, gdy najemca nie jest w stanie tego dokonać z własnych środków np. z powodu niskiej emerytury bądź renty, albo z powodu utraty pracy lub też z powodu niskiego wynagrodzenia, które uniemożliwia mu zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzinnych.


Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego ?

Przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu (umowa najmu), jak również osobom bez tytułu prawnego wobec, których orzeczono wyrok eksmisyjny
z prawem do lokalu socjalnego.
Ważne!!!
O dodatek mieszkaniowy mogą starać się także osoby, które mają zaległości czynszowe.


Należy spełnić kryterium dochodowe

  • Osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich średni dochód nie przekracza 925,00 złotych miesięcznie /tj. 175% najniższej emerytury brutto
  • Osoby prowadzące wieloosobowe gospodarstwo domowe, a ich średni dochód na osobę nie przekracza 375,00 złotych/miesięcznie /tj. 125% najniższej emerytury brutto/.

Należy spełnić też kryterium metrażowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

*2 kolumna tabeli powierzchnia powiększona o 30%
* 3 kolumna tabeli powierzchnia powiększona o 50%

Odstępstwa dopuszczalne

+30% +50%
 Dla 1 osoby < 35 m ²  45,50 m ²  52,50 m ²
 Dla 2 osób 40 m ² > 52,00 m ²  60,00 m ²
 Dla 3 osób 45 m ²  58,50 m ²  67,50 m ²
 Dla 4 osób 55 m ²  71,50 m ²  82,50 m ²
 Dla 5 osób 62 m ² > 84,50 m ²  > 97,50 m ²
 Dla 6 osób 70 m ²  91,00 m ²  105,00 m ²

dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m kw
(Przykład: dla 1 osoby kryterium metrażowe wynosi 35 m kw + 30% z 35 m kw = 45,50 m kw)


Jak obliczyć dochód miesięczny?

Dodajemy wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stałe zamieszkują i gospodarują w mieszkaniu. Uzyskaną kwotę dzielimy przez 3 (liczba miesięcy), a następnie przez liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu.

Ważne!
Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dochód, to wszystkie przychody od których odliczamy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe /chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu/

Nie wliczamy: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie.


W jakiej wysokości jest dodatek?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w formie decyzji i na podstawie przedstawionych dokumentów. To spełnienie powyższych warunków
oraz indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy określa wysokość dodatku mieszkaniowego. Czasem wysokość dodatku mieszkaniowego osiąga równowartość czynszu, dlatego warto się o niego ubiegać.


Co należy zrobić?

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem należy zwrócić się do zarządcy (bądź właściciela) budynku, by potwierdzić zawarte w nim dane:

  • adres zamieszkania,
  • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek)

Gdzie złożyć wniosek?

W pierwszej kolejności dla lokali będącymi własnością Gminy Bytom należy udać się do Punktu Obsługi Mieszkańca adekwatnym do naszego zamieszkania.
W wszelkich sprawach związanych z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy,
w szczególności jeśli chodzi o pobranie wniosku i pomoc w jego wypełnieniu, można się zwrócić do pracownika Punktu Obsługi Mieszkańca. Następnie wypełniony wniosek wraz z całą niezbędną dokumentacją należy złożyć w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego.