Bytom potrzebuje reprezentacyjnego Śródmieścia. Ogłasza nabór na nowe pomysły do GPR

Bytom potrzebuje reprezentacyjnego Śródmieścia. Ogłasza nabór na nowe pomysły do GPR

27 maja ruszy nabór uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji – zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Tym razem mają one być skoncentrowane w centrum Bytomia. Zapraszamy do współpracy wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, prywatnych właścicieli budynków, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy mają pomysł na poprawę wizerunku centrum.

Przypomnijmy, pod koniec marca, po dwóch latach od przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji, został przeprowadzony jego monitoring. W specjalnym dokumencie stworzonym przez dra Krzysztofa Wranę, eksperta w zakresie tematyki rozwoju regionalnego znajduje się m.in. analiza wskaźników ustalonych do celów programu, opis zmian zaistniałych w podobszarach rewitalizacji, a także rekomendacje, w którym kierunku powinien się zmieniać Gminny Program Rewitalizacji Bytom 2020+.

Problemy w trakcie realizacji GPR

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji ujawnił szereg problemów, które wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane przed przystąpieniem do procesu rewitalizacji.

Część projektów zapisanych w GPR nie jest realizowana, ponieważ realizatorzy nie podołali zadaniu; część projektów mocno się zdezaktualizowała ze względu na zmiany makrostrukturalne takie jak spadek bezrobocia; a część może nie doczekać się realizacji z uwagi na niedoszacowanie projektu czy trudność w wyłonieniu wykonawcy w przetargumówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

I tak na 126 projektów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, łącznie złożonych zostało 79 wniosków o dofinansowanie, spośród których 5 otrzymało negatywną ocenę, 15 wybrano do dofinansowania, a dla kolejnych 49 zawarto umowę o dofinansowanie projektu – są w trakcie realizacji. Ponadto, 2 wnioski o dofinansowanie pozostały bez rozpatrzenia, dla 3 projektów odstąpiono od realizacji umowy, a decyzją wnioskodawców nie zostanie zrealizowanych 7 projektów wpisanych na listę. Spośród niezłożonych 37 wniosków – 6 wniosków jest w trakcie przygotowania.

Kontrole przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski wskazują na liczne nieprawidłowości w realizacji dofinansowanych wniosków. Zarzuty dotyczą błędów w przetargach i oznaczają ponad milion złotych kar nałożonych na miasto.

­Błędy w procesie przeprowadzania zamówień publicznych w poprzednich latach, jakich dopatrzył się Urząd Marszałkowski np. w przypadku projektu na Rozbarku czy pałacu w Miechowicach przekładają się na kary, które przekraczają milion złotych i wynikają z zaniedbań. Ponadto lekkomyślnie traktowano budżet miasta a mianowicie brak kalkulacji kosztów utrzymania projektów przez okres trwałości np. w przypadku boisk w dolinie Bytomki lub w zakładach naprawczych kolei wąskotorowej wiążą się z ogromnymi wydatkami, jakie będzie musiała ponieść gmina w kolejnych latach – zaznacza Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia.

Dokąd będzie zmierzał Bytom?

Gminny Program Rewitalizacji potrzebuje uaktualnienia. Z monitoringu jednoznacznie wynika, że aby przywrócić witalność miastu, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście. Zrewitalizowane Śródmieście ma odzyskać funkcję centrotwórczą: ma przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców.

Chcielibyśmy, aby beneficjentami dotacji unijnych finansowanych z Obszaru Strategicznej Interwencji były także podmioty zewnętrzne, na przykład wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcymówi Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia. Musimy zatem rozeznać czy byliby oni zainteresowani na przykład odnową budynków i ich otoczenia, i w jakim zakresie.

Nabór uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrwa od 27 maja do końca czerwca. Trzeba je będzie składać na specjalnych formularzach, opisać założenia wraz z przybliżonym kosztorysem. Później zostaną one przeanalizowane czy pasują do koncepcji rozwoju miasta, zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji. Kierunki i cele rozwoju się nie zmieniają, musimy tylko użyć narzędzi przystających do realnych potrzeb i możliwości finansowych – mówi Stanisław Korman, naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Nadesłane przez bytomian przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą konsultowane także przez Urząd Marszałkowski czyli instytucję zarządzającą środkami unijnymi. Pomysły zgodne z wizją rozwoju miasta, zostaną wpisane jako projekty uzupełniające do Gminnego Programu Rewitalizacji. We wrześniu zaktualizowanym GPR zajmą się radni, później zostanie on przesłany do oceny Urzędowi Marszałkowskiemu.

Według planu, do końca grudnia powinna zakończyć się ocena fiszek projektowych przez Urząd Marszałkowski, a w nowe nabory na projekty przewidziane są na początek 2020 roku. Projekty będą wdrażane do 2023 r.

www.bytom.pl