Malują klatkę schodową.

Malują klatkę schodową.

Bytomskie Mieszkania wraz z Centrum Integracji Społecznej /CIS/ podjęły wspólne działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy CIS remontują i malują klatkę schodową w budynku.

-To pierwsza tego typu wspólna inicjatywa, ale nie ostatnia. Uczestnicy CIS w jednym z bytomskich budynków uzupełniają tynki i malują całą klatkę schodową. Praca wykonywana jest bardzo rzetelnie i fachowo. Jesteśmy już zadowoleni z efektu. – mówi Grażyna Bujnicka –Moździerz, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Budynek przy ul. Stalmacha w Bytomiu /Bobrek/ został wyremontowany w 2005 roku dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie jest tu 14 mieszkań. Mieszkają 24 osoby. – Jedno nie zamieszkałe lokum zostanie wkrótce przekształcone w mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku prowadzi bowiem podjazd – dodaje Jerzy Miciak, kierownik Punktu Obsługi Mieszkańca nr 3 w Bytomiu. Budynek składa się z parteru, pierwszego piętra i kondygnacji poddaszowej również zamieszkałej.

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Bytom nie posiadającą osobowości prawnej. Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym mogą być: bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji czy też niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.