„Lokal na kulturę” – I edycja

„Lokal na kulturę” – I edycja

UWAGA !!!

„Lokal na kulturę” –  I edycja

Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej
do zapoznania się z warunkami konkursu. 

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Bytomia

 

ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem/dzierżawę wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania pod nazwą „Lokal na kulturę”.

Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b, pokój nr 18 f.

 • W lokalach przeznaczonych do konkursu podstawową formą działalności prowadzonej w lokalu winna być działalność kulturalna, artystyczna, twórcza. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie, działalności innej niż określona powyżej pod warunkiem, że uzyskane środki finansowe przeznaczane będą na wspomaganie działalności podstawowej – kulturalnej, artystycznej, twórczej.
 1. Oferta, podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać:
 • pełne określenie oferenta: nazwę oferenta i jego siedzibę, a w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – jej imię, nazwisko, adres zamieszkania. W razie działania przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
 • dane kontaktowe oferenta: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:
 1. a) dla osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą:

–           wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), PESEL,

 1. b) spółka cywilna:

–           wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) dla każdego ze wspólników spółki cywilnej oraz kserokopię umowy spółki cywilnej,

–           kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej,

–           kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej,

–           PESEL każdego ze wspólników spółki cywilnej,

 1. c) osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS,
  stowarzyszenia i fundacje, inne podmioty:

–           kserokopię aktualnego wypisu z KRS,

–           kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, o ile nie jest wpisany do KRS,

–           kserokopię decyzji nadania NIP, o ile nie jest wpisany do KRS,

Wydruki winne być wystawione lub zaktualizowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem do którego należy złożyć ofertę.

 • adres lokalu, którego oferta dotyczy;
 • proponowany zakres działalności;
 • wstępny plan zagospodarowania lokalu z opisem zakresu prowadzonych prac remontowych i okresu ich wykonania;
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz warunkami wynajmu/wydzierżawienia lokalu, określonymi w ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego, będącego przedmiotem konkursu oraz możliwością ewentualnej jego adaptacji;
 • oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko zostaną uzyskane wszelkie konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i opinie związane z dostosowaniem lokalu do wymogów działalności, jaka będzie w nim prowadzona. Koszty uzyskania powyższych zezwoleń, uzgodnień i opinii obciążają oferenta, który w wyniku konkursu uzyskał uprawnienia do zawarcia umowy na gospodarowanie lokalem użytkowym bez możliwości zwrotu tychże kosztów ze strony gminy;
 • Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Wniosek o wydanie informacji, należy kierować do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu
  i złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

           Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.

 • Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Bytomskich Mieszkań w zakresie poboru, ewidencji i windykacji dochodów gminy.
  Wniosek o wydanie informacji należy kierować do Bytomskich Mieszkań z siedzibą w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b.

            Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.

 • podpis oferenta i datę sporządzenia oferty;
 • oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta
  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu;
 • kserokopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu w wysokości
  600 zł (słownie: sześćset złotych),
 • w miarę możliwości – dokumenty potwierdzające dorobek kulturalny, artystyczny, twórczy, kwalifikacje zawodowe a także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię posiadanych referencji, rekomendacji, opinii środowisk twórczych, potwierdzenie
  o uzyskanych nagrodach, stypendiach, innych osiągnięciach z zakresu działalności objętej konkursem.
 1. Wadium w wysokości 600 zł na każdy lokal, którego oferta dotyczy należy wpłacić w terminie do dnia 09.08.2019 r. na konto Bytomskich Mieszkań nr: 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004.
 2. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty
  w zaklejonej kopercie opieczętowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia
  z adnotacją „Konkurs pn. Lokal na kulturę” w Bytomskich Mieszkaniach
  w Bytomiu ul. Zielna 25 b – sekretariat pokój nr 18 f w terminie od dnia 15.07.2019 r. do dnia 12.08.2019 Bytomskie Mieszkania czynne są w poniedziałki w godz. od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.
 3. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na kilka lokali, ze wskazaniem kolejności
  w jakiej oferent jest zainteresowany poszczególnymi lokalami.
 4. Lokale użytkowe przeznaczone do konkursu udostępniane są do oglądania przez Punkty Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań w Bytomiu do dnia 12.08. w godzinach ich pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Istotne warunki konkursu:
 • oferenci, którzy wygrali konkurs, ale uchylili się od zawarcia umowy nie mogą ponownie przystąpić do konkursu na ten sam lokal,
 • oferenci, którzy po dwukrotnym wygraniu konkursu nie przystąpili do zawarcia umowy najmu/dzierżawy nie zostaną dopuszczeni do kolejnego konkursu,
 • wadium oferenta, który wygra konkurs zalicza się na poczet przyszłego czynszu,
 • wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy w terminie wyznaczonym w wezwaniu Bytomskich Mieszkań ,
 • po zakończeniu konkursu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,
 • oferent, który wygrał konkurs przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję w formie gotówki w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu/dzierżawy brutto bądź weksla in blanco złożonego bez protestu podpisanego przez dwóch poręczycieli i potwierdzonego notarialnie, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikających z użytkowania lokalu. Wpłata pieniężna, zdeponowana na rachunku bankowym Bytomskich Mieszkań, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w banku prowadzącym rachunek i zwrócona zostanie po zakończeniu okresu najmu lub dzierżawy lokalu użytkowego, po potrąceniu kosztów obsługi bankowej. Niewpłacenie kaucji powoduje przepadek wadium wniesionego przez uczestnika, który konkurs wygrał i skutkuje odstąpieniem przez gminę od zawarcia umowy najmu/dzierżawy lokalu użytkowego.
 • najemca/dzierżawca, który planuje dokonać adaptacji lub modernizacji lokalu przed uruchomieniem działalności zobowiązany jest uzyskać pisemnie zgodę na roboty budowlane przekraczające zwykły zakres remontu. W takim przypadku Bytomskie Mieszkania pisemnie określą warunki i wymagania jakie należy spełnić w celu ich wykonania, dla lokalu usytuowanego w nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych związanych z ingerencją w część wspólną nieruchomości wymagana będzie zgoda wspólnoty mieszkaniowej,
 • najemca/dzierżawca, który dokonywać będzie adaptacji lokalu zobowiązany jest uzyskać wszystkie prawem wymagane pozwolenia i zgody niezbędne do wykonania określonych powyżej robót budowlanych, w szczególności w lokalu usytuowanym
  w budynku wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków,
 • z oferentem który konkurs wygra zawarta zostanie umowa najmu/dzierżawy umożliwiająca wykonanie ewentualnych prac remontowych, modernizacyjnych
  i adaptacyjnych w lokalu.
 • określony w umowie termin wykonania remontu lokalu uwzględniać będzie okres zadeklarowany w ofercie przez wyłonionego w konkursie oferenta, jednakże nie może przekraczać 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
 • w okresie remontu lokalu, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy najemca/dzierżawca jest zobowiązany uiszczać: czynsz najmu/dzierżawy
  w wysokości 1,00zł/m2 netto oraz opłaty niezależne od właściciela
 • w przypadku, gdy w lokalu planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych, będzie to wymagać uzyskania stosownego zezwolenia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) warunkiem jego uzyskania będzie pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku mieszkalnego. Rozeznanie możliwości uzyskania ww. zezwolenia leży po stronie oferenta,
 • lokale wynajęte/wydzierżawione na podstawie niniejszego zarządzenia nie mogą być przedmiotem podnajmu/poddzierżawy.
 • w okresie obowiązywania umowy najmu/dzierżawy lokalu najemca/dzierżawca będzie zobowiązany do przedkładania Prezydentowi Bytomia raz na sześć miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia działalności, informacji z prowadzonej w lokalu działalności.
 • najemca/dzierżawca będzie zobowiązany do zgłaszania do Urzędu Miejskiego
  w Bytomiu wniosku o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji
  o planowanych wydarzeniach organizowanych w realizacji zawartej umowy.
 1. Oferenci, którzy nie wygrali konkursu otrzymują zwrot wadium po upływie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Prezydenta Bytomia. Zwrot wadium następuje przelewem na podany przez oferenta rachunek bankowy.
 2. Najemcy/dzierżawcy lokali zobowiązani będą wnosić podatek od nieruchomości do organu podatkowego, tj. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego
  w Bytomiu. W tym celu należy złożyć deklaracje podatkową w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy najmu/dzierżawy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.
 3. W zawartych umowach najmu/dzierżawy stawki czynszu będą waloryzowane corocznie
  z dniem 1 marca o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji.
 4. Informacja o konkursie zamieszczona jest w prasie lokalnej a ogłoszenie konkursowe wraz z wykazem lokali wystawionych do konkursu znajduje się na tablicy ogłoszeń Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b, na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań bm.bytom.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu www.um.bytom.pl.
 5. Dyrektor Bytomskich Mieszkań zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
 6. O wynikach konkursu oferenci są zawiadamiani na piśmie.
 7. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Bytomskich Mieszkań.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu
w ramach I edycji programu „Lokal na kulturę” serdecznie zapraszamy.

 

Druki do pobrania:

 1. Wykaz wolnych lokali wraz z ich opisem.
 2. Informacja o lokalach – rzuty, zdjęcia.
 3. Formularz oferty.
 4. Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 221 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie kierowania do  zawarcia  umów  najmu  lub  dzierżawy  lokali  użytkowych  przeznaczonych  do prowadzenia  działalności  kulturalnej,  artystycznej,  twórczej  pod  nazwą  „Lokal na kulturę”