Informacja dotycząca konieczności składania corocznego oświadczenia w sprawie dalszego ubieganie się o lokal do remontu (do 15 listopada).

Bytomskie Mieszkania informują, że na podstawie § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 6.10.2015 r., poz. 5060 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom) osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe jest również przesłanie w w/wym. terminie tego oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: oswiadczenia@bm.bytom.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie archiwum.bm.bytom.pl zakładka kontaktwyślij wiadomość (rodzaj sprawy: oświadczenie)

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.