Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 20 056 237, 23 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 18 658 570,99 zł.
– dofinansowanie UE w wysokości 15 859 785,34 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 1 865 857,10 zł,
w tym wkład własny 2 330 594,79 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich oraz roboty budowlane w częściach wspólnych istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj.:
– terenów (podwórek) przy ul. Siemianowickiej 16-18, Katowickiej 11-13, 34, 60, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34, 36, 38,
– terenów (podwórek) wraz z budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38-40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, z niezbędnymi wyburzeniami, wyposażeniem ich w infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, remontem budynków, podłączeniem do sieci gazowej.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2021 r

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.