Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych                      i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 16 082 815,80 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 15 990 000,00 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 13 591 500,28 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 1 599 000,03 zł,
w tym wkład własny 892 315,49 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku 2 Centrów Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 i Piłsudskiego 21, 31 lokali socjalnych i 5 wspomaganych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15 oraz 36 pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.