Wspólne działania

Wspólne działania

Bytomskie Mieszkania wraz z Centrum Integracji Społecznej /CIS/ kontynuują wspólne działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy CIS remontują i malują kolejną klatkę schodową w budynku należącym do jednostki Bytomskie Mieszkania.

-To nasza kolejna wspólna inicjatywa i zapewne nie ostatnia. Jesteśmy zadowoleni z pracy, jaką dotychczas uczestnicy CIS wykonali – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Obecnie 5 osobowa grupa remontuje i maluje klatkę schodową przy ul. Ściegiennego w Bytomiu – Łagiewnikach. Prace ruszyły pod koniec października i jak zapowiadają robotnicy mają zakończyć się do końca tego miesiąca. Dwa piętra i strych już zostały wyremontowane. Na ukończeniu jest też malowanie klatki. Ostatnim elementem będą schody wraz z poręczami, które zostaną „odświeżone”.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. grupa z Centrum Integracji Społecznej remontowała i malowała klatkę schodową przy ul. Stalmacha w Bytomiu /Bobrek/. W ramach wspólnych działań zostały wyremontowane także /kwiecień – maj/ 4 pokoje socjalne w budynku przy ul. Popiełuszki. W kwietniu grupa zajmowała się remontem pomieszczeń biurowych przy ul. Powstańców Śląskich oraz zagospodarowaniem terenu na zewnątrz budynku przy ul. Zielnej . W lipcu i sierpniu br. w ramach praktyk odnowiono klatkę schodową przy ul. Sądowej,
w siedzibie Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu.

CIS realizuje program „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych”.
Grupa liczy 9 uczestników, którzy na podstawie porozumienia podpisanego z jednostką Bytomskie Mieszkania odbywają praktyki zawodowe. Porozumienie reguluje warunki wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników poprzez pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności zawodowych
w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w rzeczywistych warunkach pracy.
Uczestnicy jednocześnie korzystają z usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Bytom nie posiadającą osobowości prawnej. Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z ustawą
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym mogą być: bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnieni od alkoholu,
po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, długotrwale bezrobotni
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji czy też niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Współpraca nadal będzie kontynuowana.