Uwaga zmiana stawek za śmieci


W pierwszym miesiącach po wejściu zmian położymy duży nacisk na informowanie mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady. Opłata dodatkowa nie będzie więc nakładana od razu, jeśli jednak  np. w danej wspólnocie mieszkaniowej sytuacja ze źle posegregowanymi odpadami będzie się powtarzać, wówczas lokatorzy muszą się liczyć z wyższymi kosztami wywozu śmieci  – mówi prezydent Mariusz Wołosz.
Każdy właściciel nieruchomości, który wcześniej nie segregował odpadów, ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 w formie papierowej do końca marca 2020 r. lub w formie elektronicznej.

Należy podkreślić, że w minionym roku podwyżki opłaty za wywóz śmieci dotknęły ponad 60 % polskich miast. Do tej pory udawało nam się utrzymać niższą niż w innych miastach stawkę za gospodarowanie odpadami. W sytuacji gwałtownego wzrostu ilości odpadów o 100 % w porównaniu do 2018 r. i skoku cen w Instalacjach Komunalnych, jesteśmy zmuszeni  podwyższyć stawkę za odbiór odpadów – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta.  Ceny za gospodarowanie odpadami mogłyby być niższe, gdyby miasto posiadało własne wysypisko, niestety kilka lat temu gmina Bytom wydzierżawiła je na 15 lat prywatnej firmie – mówi Michał Bieda.

Konieczność zmiany przepisów, a co  się z tym ściśle wiąże  także  stawki za odbiór odpadów  wynika z potrzeby dostosowania przepisów do norm unijnych  (do końca 2020 r. Polska musi osiągnąć wymagany prze UE 50% recykling i odzysk papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych ) obecnie w Polsce do recyklingu trafia 26%, a w naszym województwie 13,8 %.

Dlaczego zmienia się opłata?

 Pierwszym czynnikiem, który wpłynął na wzrost opłaty za wywóz odpadów to zmiany w prawie. W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła na gminę dodatkowe obowiązki.
Z konieczności dostosowania zapisów do  potrzeb znowelizowanej  tzw. ustawy śmieciowej   już w listopadzie 2019 r. Bytom wprowadził zmiany do  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bytomia oraz uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia.
Sytuacja na rynku odpadów wpływa na cenniki w Instalacjach Komunalnych (wcześniej Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK). Koszt przyjęcia 1 tony odpadów niesegregowanych w 2013 r. wynosił około 250 zł. Obecnie koszt przyjęcia zmieszanych niesegregowanych odpadów to ponad 380 zł. i wszystko wskazuje na to, że  ilość odpadów odbieranych od mieszkańców będzie nadal wzrastać.

Obecnie system gospodarowania odpadami w Bytomiu nie  jest w stanie sfinansować się z opłat wpływających od mieszkańców. Taka sytuacja powoduje zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nakazuje miastom opłaty na takim poziomie, żeby system bilansował się na zero. Miasta nie mogą ani zarabiać, ani dopłacać do odbioru odpadów – mówi Michał Bieda.

Opłata zmienia się także z powodu:

– zmiany przepisów, które nakładają na firmy zajmujące się składowaniem odpadów nowe obowiązki np. instalowanie w swoich zakładach monitoringu, instalacji przeciwpożarowych,
–  wzrostu cen prądu, paliwa oraz podwyżek tzw. opłat marszałkowskich pobieranych za umieszczenie odpadów na składowisku,
– wzrostu kar za składowanie zbyt dużych ilości odpadów,
– wzrost płacy minimalnej i wyższych kosztów zatrudnienia pracowników,
– zbilansowania systemu, czyli  dostosowania wpływów i sfinansowania  z nich wydatków związanych z obsługą systemu. Żaden samorząd na śmieciach nie może zarabiać.

Nie segregujesz? Zapłacisz podwójnie

Ustawa nakłada na miasta obowiązek intensywnego kontrolowania czy odpady są rzeczywiście segregowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów kontrolerzy będą nakładać za dany miesiąc na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości podwójną opłatę za odbiór odpadów w danym miesiącu, czyli 43 zł  na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Na co idą pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują opłacenie:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

źródło www.bytom.pl