Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 564 215,27 zł

– dofinansowanie UE  w  wysokości  2 005 899,02 zł
w tym wkład własny 1 558 316,25 zł
Opis projektu:
Inwestycja objęta projektem dotyczy poprawy parametrów energetycznych 5 budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Bytom (prawo własności).

Budynki położone są w woj. śląskim, powiecie bytomskim, gminie miejskiej Bytom.

Przy ulicach: Konstytucji 118, Murarska 17, Piekarska 40, Józefa Rostka 12, Plac Wolskiego

Celem projektu jest modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych na terenie Bytomia.

Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej w obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej energii.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 31.12.2021 r.