Ruszyły przetargi

Ruszyły przetargi

Bytomskie Mieszkania szukają wykonawców remontów kamienic w różnych częściach miasta.  Dzięki inwestycjom dotowanym ze środków zewnętrznych Bytom się zmienia, a komfort życia mieszkańców,  m.in. za sprawą remontów lokali staje się coraz lepszy.

 Obecnie szukamy wykonawców zainteresowanych m.in. dużymi projektami współfinansowanymi z dotacji unijnych oraz dotacji celowej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Czekamy na zainteresowane firmy, które wyrażą gotowość do udziału w postępowaniu przetargowym – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

 Do 22 października wykonawcy mogą składać swoje oferty w ramach przetargu nieograniczonego  na Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (Rozbark, Śródmieście) przy ul. Kochanowskiego 15 i ul. Żeromskiego 3 oficyna. Przedmiotem tego  zamówienia jest realizacja inwestycji obejmującej swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków przy tych ulicach. Bytomskie Mieszkania czekają na rzetelnych wykonawców, którzy opracują dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizują zaprojektowane roboty budowlane zgodnie z określonymi założeniami, na które składają się Program Funkcjonalno-Użytkowy, inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczno-budowlana oraz audyt energetyczny.  

Do 25 września upływa termin składania ofert na Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek” realizowanego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Do 1 października zainteresowane firmy mogą składać oferty na Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych w gminie Bytom przy ul. Armii Krajowej 54 b w ramach ograniczania niskiej emisji – etap III. Przedmiotem zamówienia jest wymiana starych drewnianych okien na okna z PCV. Przewidywana maksymalna liczba okien do wymiany to 170 sztuk, a przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie okien z profili PCV poza miejscem montażu, dostawę produktu na miejsce montażu, wymianę stolarki budowlanej, malowanie farbami olejnymi podokienników wewnętrznych lastrykowych, obróbkę ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich odtworzeniem i malowaniem, wywóz i utylizację materiału z rozbiórki i gruzu. Warto dodać, że projekt wymiany okien ma wymiar proekologiczny związany ze  zmniejszeniem strat w cieple i zużyciem energii do ogrzewania mieszkań. Projekt powinien się zakończyć po końca roku.

 Ze względu na ograniczenia dotyczące poruszania się interesantów w siedzibie Bytomskich Mieszkań, otwarcie ofert nastąpi podczas transmisji online. Linki do poszczególnych postępowań przetargowych oraz ich szczegóły dostępne są na:

stronie Bytomskich Mieszkań – zakładka zamówienia publiczne oraz na http://bip.um.bytom.pl/bip/, zakładka Bytomski Biuletyn Zamówień Publicznych.

Więcej informacji na: www.bytom.pl