Arrada

Bytomskie Mieszkania pracują nad uregulowaniem kwestii tytułów prawnych do lokali. Obecnie sporządzane są aneksy do umów. Po ich podpisaniu przez najemców są sukcesywnie przekazywane do Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Przypomnijmy. W wyniku podjętych /26 października oraz 23 listopada 2020 roku przez Radę Miejską/ stosownych uchwał, Wydział Obrotu Nieruchomościami będzie mógł rozpocząć procedurę bezprzetargowego zbycia lokali zainteresowanym mieszkańcom.

Lokatorzy będą mogli skorzystać z bonifikaty przy zakupie zajmowanych lokali, czyli kupić lokal po cenie zbliżonej do tej, jaką miasto zapłaciło syndykowi za nieruchomości

Są to mieszkańcy lokali przy ul. Siemianowickiej, Jana Cybisa, Gwareckiej, Strzelców Bytomskich, Józefa Chełmońskiego oraz Piotra Woźniaka do których zostaną skierowane oferty wykupu mieszkań z bonifikatą, a jej wysokość procentowa została określona dla każdego lokalu oddzielnie.

Bytomskie Mieszkania pracują nad uregulowaniem kwestii umów kolejnych lokali, tak aby następni mieszkańcy mogli już w 2021 roku skorzystać z możliwości wykupu
z bonifikatą.

Przypomnijmy. 10 lutego br. Prezydent Bytomia w formie aktu notarialnego wykonał prawo pierwokupu nieruchomości po upadłej spółce Arrada. Łącznie 101 mieszkań.

– Po przejęciu lokali przez naszą jednostkę niezwłocznie przystąpiliśmy
do szeregu czynności związanych z uregulowaniem kwestii zarządzania nimi.
Już w pierwszych dniach marca lokatorzy zostali poinformowani, o tymczasowym koncie ogólnym, na które mogli regulować należności na rzecz gminy Bytom z tytułu użytkowania lokali – wyjaśnia Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Pracownicy BM m.in. zweryfikowali istniejące umowy najmu zawarte z poprzednim właścicielem, pozyskali aktualne dane  osobowe  najemców oraz ich oświadczenia
w zakresie osób obecnie zamieszkujących w lokalach. Ustalono także stan faktyczny  wyposażenia lokalu, co ma wpływ na wysokość stawki czynszu.

Regulowane są także kwestie tytułów prawnych do zajmowanych lokali.

Mieszkańcy otrzymali także szczegółową informację o wysokości naliczeń oraz indywidualnym numerze konta bankowego, które zostało przypisane do każdego lokalu.

Nabyte przez gminę Bytom lokale mieszkalne znajdują się
w rejonach obsługiwanych przez następujące Punkty Obsługi Mieszkańców:

  • Punkt Obsługi Mieszkańców nr 1 z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 30,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców nr 2 z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 54b,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców nr 4 z siedzibą przy ul. Alojzjanów 4,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców nr 6 z siedzibą przy ul. Piekarskiej 77.

Warto zaznaczyć, że po przejęciu lokali przez gminę ich najemcy opłacają czynsz najmu w wysokości wynikającej z zarządzenia nr 142/20 Prezydenta Bytomia z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia.