ZMIANA STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Bytomskie Mieszkania informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać ceny i stawki nowej taryfy tj. zmianie ulega cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków z 14,52 zł/m3/m-c na 15,19 zł/m3/m-c oraz stawka opłaty abonamentowej. Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Właściciela.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/506/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, z dniem 1 lutego 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 21,50 zł/osobę/m-c na 24,50 zł/osobę/m-c. Przedmiotowa opłata jest opłatą niezależną od Właściciela.

Punkty Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań są w trakcie dostarczania mieszkańcom zasobów gminnych stosownych zawiadomień o wysokości wyżej wymienionych opłat.