Lokal do remontu – aktualizacja sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawcy

Lokal do remontu – aktualizacja sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawcy

Jeśli:

 • złożyłeś wniosek o lokal do remontu, który został pozytywnie rozpatrzony przed 19.03.2020 r.,
 • jesteś ujęty do listy osób oczekujących (masz swój numer na liście),

to zostaniesz pisemnie wezwany przez Bytomskie Mieszkania do aktualizacji swojego wniosku w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Przypominamy, że 19 marca 2020 roku weszła w życie nowa, obecnie obowiązująca uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.03.2020 r., poz. 1850).

Zgodnie z jej treścią wobec postępowań które zostały wszczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 

Ponadto przepisy obligują Bytomskie Mieszkania, działające w imieniu Gminy Bytom, do przeprowadzenia aktualizacji, co opisuje § 37 ust. 1 i 2 ww. uchwały, który stanowi, że Wynajmujący dokona aktualizacji i zatwierdzi, na zasadach określonych niniejszą uchwałą, listy osób uprawnionych.

Istotnym jest podkreślenie, że wnioski osób ujętych na dotychczas obowiązujących listach, które:

 • nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny w terminie wyznaczonym w wezwaniu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

lub

 • nie dostarczą wymaganych dokumentów

lub

 • nie spełnią przesłanek uchwały,

zostaną skreślone z listy osób uprawnionych po dokonaniu jej aktualizacji.

PAMIĘTAJ: Jeśli nie dopełnisz formalności – Twój wniosek zostanie skreślony z listy! Zastosuj się do wezwania i wyznaczonego w nim terminu!

Przypominamy również, że ustalenie sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawcy następuje także bezpośrednio przed zawarciem umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu (stanowi o tym § 35 ust. 4 ww. uchwały).

Jeśli więc znajdujesz się na liście osób uprawnionych i składasz deklaracje (oświadczenia) na lokale zamieszczane na cotygodniowych wykazach, to w przypadku zakwalifikowania się do zawarcia umowy o remont konkretnego lokalu będziesz zobowiązany do złożenia aktualnego, prawidłowo wypełnionego wniosku oraz pozostałych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych uchwałą.

WAŻNE: Sprawdź jakie są obecne warunki ubiegania się o lokal do remontu! Jeśli np. posiadasz zadłużenie, już teraz podejmij działania w kierunku jego uregulowania!

Twoja aktywność jest ważna!

Kto może obecnie ubiegać się o lokal wymagający przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy?

W myśl § 12 ust. 2 ww. uchwały o zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
 2. uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały;
 3. nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Jednocześnie na podstawie § 13 ww. uchwały, po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu przez osoby uprawnione, o których mowa w § 12 ust. 2  tj. nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i spełniające przesłanki określone powyżej tj. pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z osobami posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Kryterium dochodu

Kryterium dochodu (niezbędne do spełnienia w każdym z ww. przypadków) określone zostało w § 3 ust. 1 ww. uchwały, który stanowi, że umowy najmu lokali o czynszu za lokale mieszkalne na czas nieoznaczony zawierane są z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

 1. 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 3 752,64 zł (aktualna wysokość najniższej emerytury – 1 250,88 zł);
 2. 250%  najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
 3. 200%  najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

Co to jest dochód

Za dochód – zgodnie z definicją wynikającą z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się niektórych świadczeń (wymienionych szczegółowo w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) np. nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. 500+, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Zaległości

Po złożeniu wniosku Bytomskie Mieszkania m.in. ustalają czy Wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności w stosunku do Gminy Bytom pobieranych przez Bytomskie Mieszkania, a także z tytułu należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

W związku z powyższym, w przypadku gdy posiadasz zaległości wobec Gminy Bytom, informujemy o konieczności pilnego podjęcia działań związanych z ich uregulowaniem.

W celu ustalenia ewentualnego zadłużenia wobec Bytomskich Mieszkań, jego wysokości oraz możliwości spłaty, rozłożenia na raty lub odpracowania, możliwy jest kontakt z Działem Windykacji Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu, nr tel. (32) 532 50 16 lub 24.

W przypadku ustalenia przez Bytomskie Mieszkania, że Wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu, w celu ustalenia wysokości zadłużenia oraz możliwości spłaty wskazany będzie kontakt z Wydziałem Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.

Podkreślamy, że niezwłoczne uregulowanie kwestii związanej z ewentualnie posiadanymi zaległościami, będzie stanowić jeden z warunków nieutracenia uprawnień do uzyskania lokalu podczas ww. aktualizacji.

Szczegółowe informacje na temat lokali do remontu, listy osób uprawnionych, obowiązujące druki wniosków, oświadczeń i deklaracji umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań archiwum.bm.bytom.pl w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU

W przypadku dodatkowych pytań, możliwe jest skontaktowanie się z Działem Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu, nr tel. (32) 532 59 46.