Lokal na Kulturę – III edycja

Prezydent Bytomia 

ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem/dzierżawę wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania pod nazwą „Lokal na kulturę”. Oferty należy składać do dnia 31 marca 2021r. w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy  ul. Zielnej 25 b pokój nr 18 f

W lokalach przeznaczonych do konkursu podstawową formą działalności prowadzonej w lokalu winna być działalność kulturalna, artystyczna, twórcza. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie, działalności innej niż określona powyżej pod warunkiem, że uzyskane środki finansowe przeznaczane będą na wspomaganie działalności podstawowej – kulturalnej, artystycznej, twórczej.

1. Oferta, podpisana przez osoby uprawnione powinna zawierać:

1) pełne określenie oferenta: nazwę oferenta i jego siedzibę, a w przypadku, gdy oferentem jest  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej –  jej imię, nazwisko, adres zamieszkania.  W razie działania przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo
w formie pisemnej,

2) dane kontaktowe oferenta: adres do korespondencji, numer telefonu,

3) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

a) dla osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą:

– wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), PESEL,

b) spółka cywilna:

– wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) dla każdego ze wspólników spółki cywilnej oraz
kserokopię umowy spółki cywilnej,

– kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON spółki cywilnej,

– kserokopię decyzji nadania NIP spółki cywilnej,

– PESEL każdego ze wspólników spółki cywilnej,

c) osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS:

– kserokopię aktualnego wypisu z KRS,

– kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, o ile nie jest wpisany do KRS,

– kserokopię decyzji nadania NIP,  o ile nie jest wpisany do KRS,

Wydruki winny być wystawione lub zaktualizowane nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem do którego należy złożyć ofertę.

4) adres lokalu, którego oferta dotyczy;

5) proponowany zakres działalności;

6) wstępny plan zagospodarowania lokalu z opisem zakresu prowadzonych prac remontowych i okresu ich wykonania;

7) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz warunkami wynajmu/wydzierżawienia lokalu, określonymi w ogłoszeniu o konkursie;

8) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego, będącego przedmiotem konkursu oraz możliwością ewentualnej jego adaptacji;

9) oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko zostaną uzyskane wszelkie konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i opinie związane z dostosowaniem lokalu do wymogów działalności, jaka będzie w nim prowadzona. Koszty uzyskania powyższych zezwoleń, uzgodnień i opinii obciążają oferenta, który w wyniku konkursu uzyskał uprawnienia do zawarcia umowy na gospodarowanie lokalem użytkowym bez możliwości zwrotu tychże kosztów ze strony gminy;

10) Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Wniosek o wydanie informacji, należy kierować do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu i złożyć  w  Kancelarii  Urzędu  Miejskiego w Bytomiu przy  Smolenia 35  lub  w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.

11) Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Bytomskich Mieszkań w  zakresie  poboru,   ewidencji  i  windykacji   dochodów   gminy.   Wniosek  o wydanie informacji należy kierować  do  Bytomskich Mieszkań  z  siedzibą  w  Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b.

Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.

12) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty;

13) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu;

15) kserokopię dowodu wpłaty wadium lub oryginał polecenia przelewu w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych,

16) w miarę możliwości – dokumenty potwierdzające dorobek kulturalny, artystyczny, twórczy, kwalifikacje zawodowe a także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię posiadanych referencji, rekomendacji, opinii środowisk twórczych, potwierdzenie o uzyskanych nagrodach, stypendiach, innych osiągnięciach z zakresu działalności objętej konkursem.

2. Wadium w wysokości 600 zł na każdy lokal, którego oferta dotyczy należy wpłacić w terminie do dnia 31.03.2021 r. na konto Bytomskich Mieszkań nr: 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004.

3. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty w zaklejonej kopercie opieczętowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia z adnotacją „Konkurs pn. Lokal na kulturę” w Bytomskich Mieszkaniach w Bytomiu ul. Zielna 25 b – sekretariat pokój nr 18 f  w terminie od dnia 05.03.2021 r. do dnia 31.03.2021  Bytomskie Mieszkania czynne są w poniedziałki w godz. od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

4. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na kilka lokali, ze wskazaniem kolejności w jakiej oferent jest zainteresowany poszczególnymi lokalami.  

5. Lokale użytkowe przeznaczone do konkursu udostępniane są do oglądania przez Punkty Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań w Bytomiu do dnia 26.03. w godzinach ich pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

6. Istotne warunki konkursu:

1) oferenci, którzy wygrali konkurs, ale uchylili się od zawarcia umowy nie mogą ponownie przystąpić do konkursu na ten sam lokal,

2) oferenci, którzy po dwukrotnym wygraniu konkursu nie przystąpili do zawarcia umowy najmu/dzierżawy nie zostaną dopuszczeni do kolejnego konkursu,

3) wadium oferenta, który wygra konkurs zalicza się na poczet przyszłego czynszu,

4) wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy  w terminie wyznaczonym  w wezwaniu Bytomskich Mieszkań ,

5) po zakończeniu konkursu niedopuszczalna jest zmiana oferenta,

6) oferent, który wygrał konkurs przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję w formie gotówki w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu/dzierżawy brutto bądź weksla in blanco złożonego bez protestu podpisanego przez dwóch poręczycieli i potwierdzonego notarialnie, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikających z użytkowania lokalu. Wpłata pieniężna, zdeponowana na rachunku bankowym Bytomskich Mieszkań, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w banku prowadzącym rachunek i zwrócona zostanie po zakończeniu okresu najmu lub dzierżawy lokalu użytkowego, po potrąceniu kosztów obsługi bankowej. Niewpłacenie kaucji powoduje przepadek wadium wniesionego przez uczestnika, który konkurs wygrał i skutkuje odstąpieniem przez gminę od zawarcia umowy najmu/dzierżawy lokalu użytkowego.

7) najemca/dzierżawca, który planuje dokonać adaptacji lub modernizacji lokalu przed uruchomieniem działalności zobowiązany jest uzyskać pisemnie zgodę na roboty budowlane przekraczające zwykły zakres remontu. W takim przypadku Bytomskie Mieszkania pisemnie określą warunki i wymagania jakie należy spełnić w celu ich wykonania, dla lokalu usytuowanego w nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych związanych
z ingerencją w część wspólną nieruchomości wymagana będzie zgoda wspólnoty mieszkaniowej,

8) najemca/dzierżawca, który dokonywać będzie adaptacji lokalu zobowiązany jest uzyskać wszystkie prawem wymagane pozwolenia i zgody niezbędne do wykonania określonych powyżej robót  budowlanych, w szczególności w lokalu usytuowanym w budynku wpisanym do rejestru zabytków  i gminnej ewidencji  zabytków,

9) z oferentem który konkurs wygra zawarta zostanie umowa najmu/dzierżawy umożliwiająca wykonanie ewentualnych prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w lokalu.

10) określony w umowie termin wykonania remontu lokalu uwzględniać będzie okres zadeklarowany w ofercie przez wyłonionego w konkursie oferenta, jednakże nie może przekraczać 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11) w okresie remontu lokalu, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy najemca/dzierżawca jest zobowiązany uiszczać: czynsz najmu/dzierżawy w wysokości 1,00zł/m2 netto oraz opłaty niezależne od właściciela

12) w przypadku, gdy w lokalu planowana jest sprzedaż napojów alkoholowych, będzie to wymagać uzyskania stosownego zezwolenia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) warunkiem jego uzyskania będzie pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku mieszkalnego. Rozeznanie możliwości uzyskania ww. zezwolenia leży po stronie oferenta,

13) lokale wynajęte/wydzierżawione na podstawie niniejszego zarządzenia nie mogą być przedmiotem podnajmu/poddzierżawy.

14) w okresie obowiązywania umowy najmu/dzierżawy lokalu najemca/dzierżawca będzie zobowiązany do przedkładania Prezydentowi Bytomia raz na sześć miesięcy począwszy od daty rozpoczęcia działalności, informacji z prowadzonej w lokalu działalności.

15) najemca/dzierżawca będzie zobowiązany do zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wniosku o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych w realizacji zawartej umowy.

7. Oferenci, którzy nie wygrali konkursu otrzymują zwrot wadium po upływie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Prezydenta Bytomia. Zwrot wadium następuje przelewem na podany przez oferenta rachunek bankowy.

8. Najemcy/dzierżawcy lokali zobowiązani będą wnosić podatek od nieruchomości do organu podatkowego, tj. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu. W tym celu należy złożyć deklaracje podatkową w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy najmu/dzierżawy w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.

9. W zawartych umowach najmu/dzierżawy stawki czynszu będą waloryzowane corocznie z dniem 1 marca o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok kalendarzowy poprzedzający rok,
w którym dokonuje się waloryzacji.

10. Informacja o konkursie zamieszczona jest w prasie lokalnej a ogłoszenie konkursowe wraz z wykazem lokali wystawionych do konkursu znajduje się na tablicy ogłoszeń Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b, na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań bm.bytom.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu www.um.bytom.pl.

11. Dyrektor Bytomskich Mieszkań zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu lub unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

12. O wynikach konkursu oferenci są zawiadamiani na piśmie.

13. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Bytomskich Mieszkań.

 

Wykaz wolnych lokali wraz z ich opisem.

Informacja o lokalach – rzuty, zdjęcia.

Formularz oferty.