ZMIANY W ZAKRESIE LOKALI DO REMONTU

ZMIANY W ZAKRESIE LOKALI DO REMONTU

14 kwietnia 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, wynikające z Zarządzenia nr 154/21 Prezydenta Bytomia.

 • Zmiany mają na celu przyspieszenie zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych umieszczanych na cotygodniowych wykazach adresowych wolnych lokali przeznaczonych do remontu – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

WPROWADZONE ZMIANY TO M.IN.:

 • ograniczenie liczby osób ujmowanych do wykazu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu do maksymalnie 10 uprawnionych (zgodnie z pozycją/kolejnością umieszczenia na liście);
 • ponowne umieszczenie lokalu na wykazie adresowym po wyczerpaniu procedury wobec dziesięciu ww. osób uprawnionych (chyba, że zmieni się jego przeznaczenie lub wystąpią czynniki ograniczające możliwość jego zagospodarowania);
 • umożliwienie złożenia rezygnacji z lokalu przez osobę uprawnioną również w formie e-mail;
 • skrócenie do 7 dni kalendarzowych terminu na podjęcie decyzji
  rezygnację z lokalu lub złożenie dokumentów przez osobę uprawnioną, która może otrzymać lokal (przy braku konieczności dostarczania z Urzędu Miejskiego informacji o nieposiadaniu zaległości).

 

 • Dotychczas do cotygodniowego wykazu ujmowane były wszystkie osoby, które w danym tygodniu w sposób czytelny i prawidłowy złożyły oświadczenia o gotowości przeprowadzenia remontu wskazanego lokalu. Zdarzało się, że wstępne zainteresowanie konkretnym lokalem zgłaszało kilkadziesiąt osób, które następnie kolejno rezygnowały z przedmiotowego lokalu, co wpływało na wydłużenie okresu zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych, z uwagi na konieczność indywidualnego informowania kolejnych osób o możliwości dokonania oględzin po rezygnacji osób ujętych na wyższych pozycjach, a także z uwagi na konieczność w każdym przypadku 14-dniowego oczekiwania na komplet dokumentów umożliwiających sporządzenie umowy o remont lub na decyzję o rezygnacji z lokalu. W konsekwencji wydłużał się również okres, w którym pustostan lokalu mógł zostać ponownie umieszczony na wykazie po rezygnacji wszystkich osób, które złożyły deklaracje, co powodowało, że „w obiegu” pozostawało sporo pustostanów lokali
  – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

 

Ponadto skrócono z 14 dni do 7 dni termin na dopełnienie formalności przez osobę uprawnioną do uzyskania wcześniej wskazanego lokalu tj. złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych uchwałą nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom, pozwalających na przygotowanie przez Bytomskie Mieszkania umowy o przeprowadzenie remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Powyższy termin wyznacza również maksymalny czas na podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z przyjęcia lokalu.

Dotychczas obowiązujący termin 14 dni został ustalony po wejściu w życie ww. uchwały z uwagi na konieczność dostarczania przez osoby uprawnione informacji o braku zaległości z tytułu należności w stosunku do Gminy Bytom pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. Osoba uprawniona zobowiązana była osobiście skierować podanie/pismo o wydanie informacji do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego.

Obecnie ustalono uproszczony sposób pozyskiwania ww. informacji, który umożliwi usprawnienie i przyspieszenie procedury, a także zwolni klienta z konieczności indywidualnego uzyskiwania pisemnej informacji.

Aktualnie, po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną Bytomskie Mieszkania same występują do Urzędu Miejskiego z zapytaniem dotyczącym braku zaległości konkretnego wnioskodawcy wobec Gminy Bytom, co znacząco wpływa na optymalizację procesu rozpatrywania wniosków.

OBECNA PROCEDURA WSKAZYWANIA LOKALI W SKRÓCIE:

 1. W roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podaje się do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy poprzez zamieszczenie ogłoszenia:
 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań ul. Zielna 25b
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań bm.bytom.pl
 1. Do czwartku do godziny 12.00 osoby uprawnione składają deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwaną dalej oświadczeniem) poprzez:
 • złożenie oświadczenia do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku

lub

 • złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.
 1. W kolejny roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podawany jest do publicznej wiadomości wykaz maksymalnie dziesięciu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.

Wykaz osób mogących uzyskać lokal zamieszczany jest na:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,
 1. Do oględzin wytypowanego konkretnego lokalu uprawnione są wyłącznie osoby ujęte na pozycjach 1, 2 oraz 3 wykazu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.
 2. Oględziny umożliwiane są w terminach i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie z odpowiednim Punktem Obsługi Mieszkańców (numer telefonu wskazany jest w wykazie).
 3. W przypadku przyjęcia ww. lokalu wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów uprawniających do otrzymania przedmiotowego lokalu, w przeciwnym wypadku lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych osób po jej powiadomieniu i umożliwieniu oględzin.

Obwiązujące formularze elektroniczne, listy osób uprawnionych, druki oraz zasady zostały zamieszczone na stronie internetowej w podmenu:

LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU

W przypadku pytań dotyczących lokali do remontu możliwe jest skontaktowanie się z Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. (32) 532-59-34 lub 35.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850).
 2. Zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części (z późn. zm. – zarządzenie nr 154/21 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2021 r.)