„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

No i spieszymy z odpowiedziami. Dziękujemy za nadesłane pytania. Dzisiaj wyjaśniamy: „Po jakim czasie można wykupić mieszkanie do remontu i jakie należy spełnić formalności?”, a także „Dlaczego tak długo trwa rozpatrzenie wniosku o przyjęcie danego lokalu i dlaczego takie wnioski nie są rozpatrywane w pierwszej kolejności ?” Wszelkie interesujące Państwa tematy/zapytania proszę wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

1. Po jakim czasie można wykupić mieszkanie do remontu i jakie należy spełnić formalności?

Zasadniczo istnieje możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego przez jego najemcę tj. osobę posiadającą umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony. Nie ma jednak możliwości wykupienia w trakcie obowiązywania umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy. Ewentualne działania zmierzające do wykupu możliwe są dopiero po zawarciu umowy najmu po wykonanym remoncie lokalu.

W przypadku pytań dotyczących konkretnego lokalu mieszkalnego zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z odpowiednim Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, w rejonie którego znajduje się lokal.

Ważne.  Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz zasady ustalania cen, opłat oraz bonifikat pozostają poza kompetencjami Bytomskich Mieszkań i należą do zadań Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Powyższe reguluje uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 31.07.2018 r. poz. 4934).

W przypadku wątpliwości, wszelkich informacji o trybie załatwienia sprawy udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu tel. 32 28 36 323.

2. Dlaczego tak długo trwa rozpatrzenie wniosku o przyjęcie danego lokalu? Dlaczego takie wnioski nie są rozpatrywane w pierwszej kolejności?

Wnioski o przyznanie mieszkania rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności ich wpływu do Jednostki, po przeprowadzeniu ewentualnego postępowania dodatkowego i/lub wyjaśniającego (w szczególności w zakresie posiadania zaległości w stosunku do gminy) oraz po ustaleniu spełnienia warunków określonych niżej wymienionymi przepisami.

Wnioski rozpatrywane są w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.03.2020 r., poz. 1850).

W przypadku lokali do remontu szczegółowe zasady kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny przyszłego najemcy remontu lokalu i umów najmu lokali mieszkalnych do remontu, w tym zasady kwalifikowania lokali, warunki wykonania remontu i zawarcia stosownych umów, określone zostały w drodze zarządzenia nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części.