„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na zapytanie Pana Tomka i Pani Katarzyny:
– jak wysłać elektronicznie deklarację mieszkania do remontu?,
– czy można powtórnie wydłużyć okres mieszkania do remontu z gminy Bytom
i ile razy można wydłużyć?

Poniżej wyjaśniamy:

 Jak wysłać elektronicznie deklarację mieszkania do remontu?

Formularze deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Przypominamy, że od 27 maja 2020 roku uproszczono tryb wskazywania lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, m.in. umożliwiono wskazywanie lokali w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

Wyjaśniamy, że w roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia:

  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,

wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Do czwartku do godziny 12.00 osoby uprawnione składają deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwaną oświadczeniem) wraz z podaniem aktualnej pozycji na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu oraz lokalu, którym są zainteresowane:

  • poprzez złożenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku lub
  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.

Osoba uprawniona ma prawo złożyć oświadczenie na więcej niż jeden lokal, dla każdego lokalu odrębnie.

Elektronicznie możliwe jest również złożenie corocznej deklaracji potwierdzającej zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu do remontu.

Przypominamy, że osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

W przypadku pytań dotyczących lokali do remontu możliwe jest skontaktowanie się
z Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. (32) 532-59-34 lub 35.

Czy  można powtórnie wydłużyć okres mieszkania do remontu z gminy Bytom. I ile razy można wydłużyć?

Czas obowiązywania umowy o remont lokalu przeprowadzanego na koszt własny przyszłego najemcy może być przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy (łącznie).

Przepis § 5 ust. 2 regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. (z późn. zm.) stanowi, że cyt.: „Umowę o remont zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia.”

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 10 ww. regulaminu cyt.: „W przypadku niewykonania remontu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o remont, Bytomskie Mieszkania, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek przyszłego najemcy, złożony przed upływem terminu obowiązywania umowy, uwzględniając stopień zaawansowania realizacji umowy o remont, mogą wyrazić zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy o remont na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy”.