„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl
Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Agnieszki i Pani Elżbiety:

– Jakie kroki mogłabym poczynić ani dostać mieszkanie do remontu z miasta. Jakie muszę spełniać warunki czy w ogóle jest to możliwe?
– Czy można podnająć mieszkanie nie własnościowe wynajmowane z Bytomskich Mieszkań? Gdzie zgłaszać przypadki nielegalnego podnajmu?
Poniżej odpowiadamy:

Mam pytanie dotyczące otrzymania mieszkania do remontu. Od roku jestem po rozwodzie i razem z 10 letnia córka wynajmuje mieszkanie w Bytomiu Sucha Góra. Chciałabym się dowiedzieć jakie kroki mogłabym poczynić ani dostać takie mieszkanie z miasta. Jakie muszę spełniać warunki czy w ogóle jest to możliwe? Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi. Agnieszka.

 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LOKAL DO REMONTU

Podstawa prawna:

uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850)

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
  2. uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągają w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej;

(wysokość najniższej emerytury – 1 250,88 zł);

  1. nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu ujętego na wykazie adresowym lokali wymagających przeprowadzenia remontu przez osoby uprawnione, o których mowa wyżej, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i  spełniające przesłanki określone wyżej w pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z ww. osobami, posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Do realizacji uzyskanych uprawnień upoważniony jest wnioskodawca wraz z małżonkiem lub z osobami, z którymi zgodnie ze złożonym oświadczeniem wspólnie ubiega się o lokal. Uprawnienie do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu lub umowy najmu lokalu do remontu nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Zielnej 25b (pokój 16A) właściwie wypełniony i poświadczony druk wniosku o uzyskanie lokalu, wraz z dodatkowymi, niezbędnymi dokumentami, wskazanymi w druku wniosku.

Druki w PDF umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

– Czy można wynajmować mieszkanie nie własnościowe wynajmowane z Bytomskich Mieszkań? Gdzie zgłaszać przypadki nielegalnego podnajmu? Elżbieta

W sprawie podnajmu lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy Bytom informujemy, że powyższe regulują przepisy uchwały  Nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r., poz. 1850).

Nadmieniamy, że § 34 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej uchwały stanowią cytaty:

  1. „ Umowa podnajmu lokalu lub oddania go w bezpłatne używanie w całości lub jego części wymaga zgody wynajmującego.
  2. „ W uzasadnionych przypadkach wynajmujący może wyrazić zgodę najemcy na dokonanie podnajmu lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu lub jego części po potwierdzeniu, że najemca opuszcza lokal jedynie czasowo, w szczególności z uwagi na podjęcie pracy albo nauki poza miejscem zamieszkania albo konieczność podjęcia leczenia.”

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w formie pisemnej, również mailowej lub telefonicznej w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w siedzibie Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25b. Numery telefonów oraz adresy e-mail są dostępne na stronie Bytomskich Mieszkań.