„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Panie Marty i Pani Justyny

– czy są wolne garaże do wynajęcia jeśli tak, to gdzie należy się udać i jakie dokumenty załatwić, by garaż wynająć?
– w jaki sposób można zapisać się na listę mieszkań do remontu. Czy jest możliwość przez Internet? Czy tylko osobiście.

Poniżej wyjaśniamy

 – Czy są wolne garaże do wynajęcia jeśli tak, to gdzie należy się udać i jakie dokumenty załatwić, by garaż wynająć?

Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  przedłożyć  Komisji  Przetargowej  dokumenty określone  w  Regulaminie  Przetargów  stanowiącym  załącznik  nr  1 do  Zarządzenia  nr  355 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 19 listopada 2007 r. (ze zm.) w sprawie: przyjęcia regulaminu przetargów lokali użytkowych.

 1. Informację o  nieposiadaniu  zaległości  z  tytułu  należności  wobec  Gminy  Bytom  pobieranych  przez Urząd Miejski  w  Bytomiu. Wniosek o wydanie  informacji,  należy     kierować do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu  i  złożyć  w  kancelarii  Urzędu  Miejskiego
  w Bytomiu przy  ul. Smolenia 35  lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.
 2. Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Bytomskich   Mieszkań w  zakresie  poboru,   ewidencji  i  windykacji   dochodów gminy. Wniosek  o wydanie informacji,  należy  kierować  do  Bytomskich Mieszkań  z  siedzibą  w  Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.
 3. Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 4. Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwy oddział ZUS lub KRUS.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu  użytkowego będącego  przedmiotem przetargu oraz możliwością jego ewentualnych adaptacji.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.
 7. Oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko uzyska     wszelkie konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i  opinie     związane  z  dostosowaniem  lokalu  do  wymogów  działalności  jaka  będzie  w  nim prowadzona.  Koszty  uzyskania  w/w  zezwoleń,  uzgodnień i  opinii  obciążają     wygrywającego  przetarg,  bez  możliwości  zwrotu  tychże  kosztów  ze  strony Wydzierżawiającego.
 8. Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
 9. Dowód wpłaty wadium, które należy wpłacić na konto Bytomskich Mieszkań 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004   do  dnia 14 czerwca 2021  roku  (decyduje data uznania na rachunku bankowym Bytomskich Mieszkań) w wysokości określonej na każdy z lokali w załączonej tabeli ( załącznik nr 1 i nr 2 ) z wpisanym dokładnym adresem lokalu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć aktualne dokumenty określające status prawny  uczestnika.

Podmioty  przystępujące  do  przetargu  działają  osobiście  lub  przez pełnomocnika. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego jest wpłacenie w terminie pięciu dni od  daty  przetargu  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  kaucji w  formie  gotówkowej w wysokości trzymiesięcznego oferowanego czynszu (brutto) bądź weksla in blanco złożonego bez  protestu  podpisanego  przez  dwóch  poręczycieli  i  potwierdzonego  notarialnie  jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń z tytułu należności wynikającej z użytkowania lokalu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym pisemnie przez Bytomskie Mieszkania wadium ulega przepadkowi. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub uznania bez podania przyczyny, iż przetarg nie dał rezultatów. Informacje, o których mowa w pkt 1, 2 oraz zaświadczenia, o których mowa w pkt 3, 4 ważne są w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b (tel. 32 532 59 38 lub 32 532 59 39).

Ponadto informuje się, że istnieje możliwość dzierżawy i najmu lokali użytkowych, które nie znalazły  oferentów  w  dwóch  kolejnych  przetargach  tj.  w  trybie  bezprzetargowym  (drogą negocjacji  warunków dzierżawy i  najmu ). Wykaz tych lokali zostanie  podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Bytomskich Mieszkaniach w trzecim dniu roboczym po przetargu i zamieszczony na stronie internetowej archiwum.bm.bytom.pl.

Mamy dwa wolne garaże adres Orkana 4/0151 i ul. Orkana 4/0508 na które ogłoszony jest przetarg w dniu 15 czerwca 2021 o godz. 14,00 . Warunki przystąpienia do przetargu wykazane są w ogłoszeniu na naszej stronie internetowej w zakładce lokale użytkowe i garaże. Kolejny garaż przy ul. Rostka  8/26 jest w trybie negocjacji stawki i również ogłoszony jest na stronie internetowej w zakładce lokale użytkowe i garaże – dzierżawa i najem.

– W jaki sposób można zapisać się na listę mieszkań do remontu. Czy jest możliwość przez Internet? Czy tylko osobiście?

Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, a następnie ewentualnego zakwalifikowania wnioskodawcy na listę osób ubiegających się o lokal mieszkalny, jest osobiste lub przez pełnomocnika złożenie wniosku z adresu zamieszkania i zameldowania, potwierdzonego przez właściciela/zarządcę/administratora lokalu.

W chwili składania wniosku Bytomskie Mieszkania przeprowadzają postępowanie wyjaśniające na okoliczność spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek obowiązującej uchwały. W ramach postępowania wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego aktualnej sytuacji mieszkaniowej, a także deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Wyjaśniamy, że w razie braku możliwości osobistego stawiennictwa, w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość stawienia się osoby upoważnionej, która winna legitymować się notarialnym pełnomocnictwem do reprezentowania i składania niezbędnej dokumentacji w imieniu osoby zainteresowanej przed organami administracji publicznej. Istnieje również możliwość przedłożenia przez osobę upoważnioną stosownego pełnomocnictwa, w którym autentyczność podpisu wnioskodawcy zostanie potwierdzona przez pracownika Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego posiadającego odpowiednie umocowanie. Jednocześnie informujemy, że osoba upoważniona winna złożyć w imieniu wnioskodawcy oświadczenie dotyczące sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy.

Zaznaczamy, że jest to jedyna dopuszczalna możliwość w przypadku osób, które nie mogą osobiście złożyć wniosku.