ODCZYTY WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

ODCZYTY WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

Punkty Obsługi Mieszkańców informują, że przeprowadzone są odczyty wodomierzy indywidualnych. Prosimy o udostępnienie lokali przez pełnoletnich użytkowników lub upoważnione pełnoletnie osoby trzecie. Ważne!!! Pracownicy Bytomskich Mieszkań mają zawsze przy sobie legitymację służbową, a zleceniobiorcy – zaświadczenie.

‘O terminie odczytu wodomierzy indywidualnych użytkownicy zostaną poinformowani przez właściwy Punkt Obsługi Mieszkańców poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych w budynku.

Informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 5 obowiązującego Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania:

W przypadku nieobecności użytkownika lokalu podczas dokonywania odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych, użytkownik ten jest zobowiązany do dostarczenia (osobiście lub w formie pisemnej) odczytów wodomierzy indywidualnych do właściwego Punktu Obsługi Mieszkańców w terminie do 7 dni od dnia wykonania odczytów w danej nieruchomości. Informacja powinna zawierać numer wodomierza/wodomierzy oraz aktualny stan.

Podkreślamy, iż zgodnie z § 6 ust. 5 ww. Regulaminu w przypadku:

  1. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane będzie na podstawie średniorocznego zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym (symulacja odczytu),
  2. nieudostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu, po zakończeniu I półrocza i na koniec roku kalendarzowego w 2 kolejnych okresach rozliczeniowych, rozliczenie lokalu za bieżący okres rozliczeniowy dokonane zostanie według zasad obowiązujących w lokalach nieopomiarowanych.