„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pana Zbyszka
– Czy to prawda, że Bytomskie Mieszkania mają windykatorów terenowych, którzy przychodzą do mieszkania i wręczają wezwania do zapłaty?

Poniżej odpowiadamy

Tak, w Bytomskich Mieszkaniach funkcjonuje KOMÓRKA WINDYKACJI TERENOWEJ.
Windykatorzy terenowi dostarczają dłużnikom wezwania do zapłaty zaległości za zajmowany lub poprzednio zajmowany lokal mieszkalny oraz oświadczenie
o uznaniu zaległości. Należy pamiętać, że windykator terenowy winien się przedstawić oraz okazać zaświadczenie – imienne umocowanie jego osoby podpisane przez Dyrektora Jednostki do wykonywania działań na rzecz Bytomskich Mieszkań.

Celem wizyty windykatora jest nie tylko dostarczenie w/w dokumentów, ale przede wszystkim poinformowanie dłużnika o możliwościach polubownych sposobów spłaty posiadanych zaległości, takich jak :

  • rozłożenie zaległości na raty,
  • odroczenie terminu spłaty zaległości,
  • odpracowanie zaległości

Wyjaśniane są też konsekwencje związane z brakiem polubownego sposobu spłaty zaległości, czyli zastosowanie przymusu prawnego w postaci skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Powyższe działania nie mają na celu zastraszania dłużników,
a jedynie uświadamiania im możliwości rozwiązania problemu i negatywnych skutków braku ugodowego załatwienia sprawy. Dłużnicy otrzymują od windykatorów pisemne POUCZENIE  O MOŻLIWOŚCIACH POLUBOWNEJ,  PRZEDSĄDOWEJ  SPŁATY, OBNIŻENIA  BĄDŹ  ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI WOBEC GMINY BYTOM.

W Pouczeniu tym można także znaleźć praktyczne rozwiązania w kwestii obniżenia kosztów utrzymania lokalu, co w dużej mierze ma wpływ na niegenerowanie nowych zadłużeń i zwiększenie środków pieniężnych dłużnika na spłatę posiadanych możliwości płatniczych.

Wszelkich informacji na temat zadłużenia, sposobu przystąpienia do ww. procedur można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz w Dziale Windykacji Bytomskich Mieszkań.