Windykacja terenowa

Windykacja terenowa

W Bytomskich Mieszkaniach funkcjonuje tak zwana Windykacja Terenowa. Windykatorzy terenowi dostarczają dłużnikom wezwania do zapłaty zaległości za zajmowany lub poprzednio zajmowany lokal mieszkalny oraz oświadczenia o uznaniu zaległości.

Należy pamiętać, że windykator terenowy winien się przedstawić oraz okazać zaświadczenie – imienne umocowanie jego osoby podpisane przez Dyrektora Jednostki do wykonywania działań na rzecz Bytomskich Mieszkań.

Celem wizyty windykatora jest nie tylko dostarczenie w/w dokumentów, ale przede wszystkim poinformowanie dłużnika o możliwościach polubownych sposobów spłaty posiadanych zaległości, takich jak:

  • rozłożenie zaległości na raty,
  • odroczenie terminu spłaty zaległości,
  • odpracowanie zaległości

Wyjaśniane są też konsekwencje związane z brakiem polubownego sposobu spłaty zaległości, czyli zastosowanie przymusu prawnego w postaci skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

– Powyższe działania nie mają na celu zastraszania dłużników a jedynie uświadomienie im różnych możliwości rozwiązania problemu obciążającego ich zadłużenia oraz negatywnych konsekwencji w przypadku braku podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie. Dłużnicy otrzymują od windykatorów terenowych pisemne Pouczenie o możliwościach polubownej, przedsądowej spłaty, obniżenia bądź  odpracowania zaległości wobec gminy Bytom –wyjaśnia Sonia Ilga , kierownik Działu Windykacji w Bytomskich Mieszkań.

W pouczeniu tym można także znaleźć praktyczne rozwiązania w kwestii obniżenia kosztów utrzymania lokalu, co w dużej mierze ma wpływ na niegenerowanie nowych zadłużeń i zwiększenie środków pieniężnych dłużnika na spłatę posiadanego zadłużenia.

Wszelkich informacji na temat zadłużenia, sposobu przystąpienia do ww. procedur udziela każdy Punkt Obsługi Mieszkańców oraz Dział Windykacji Bytomskich Mieszkań.