Uwaga. Przetarg.

Uwaga. Przetarg.

Przypominamy, że 12 sierpnia br. odbędzie /Bytom ul. Zielna 25 b/ nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Ogłoszenie Lokale użytkowe przetarg
Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2

W  celu zapoznania się ze stanem technicznym  wolnych  lokali  użytkowych  należy  zgłosić  się  do  właściwego  Punktu  Obsługi Mieszkańców  Bytomskich  Mieszkań  w  terminie  do  10  sierpnia  2021  r. w godzinach: poniedziałek –  piątek od 7.30 do 15.30.

Przystępujący  do  przetargu  należy  przedłożyć  Komisji  Przetargowej  dokumenty określone  w  Regulaminie  Przetargów  :

 • Informację o  nieposiadaniu  zaległości  z  tytułu  należności  wobec  Gminy  Bytom     pobieranych  przez  Urząd  Miejski  w    Wniosek  o  wydanie  informacji,  należy     kierować do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu
  i  złożyć  w  kancelarii  Urzędu  Miejskiego w Bytomiu przy  ul. Smolenia 35
  lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni,
 • Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Bytomskich   Mieszkań  w  zakresie  poboru,   ewidencji  i  windykacji   dochodów     Wniosek  o wydanie informacji,  należy  kierować do  Bytomskich Mieszkań
  z  siedzibą  w  Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b.Termin oczekiwania
  na wydanie informacji wynosi do 7 dni,
 • Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwy oddział ZUS lub KRUS,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego będącego przedmiotem przetargu oraz możliwością jego ewentualnych adaptacji,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,
 • Oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko uzyska wszelkie konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia   i  opinie  związane z  dostosowaniem  lokalu  do  wymogów  działalności  jaka  będzie  w  nim    Koszty  uzyskania  w/w  zezwoleń, uzgodnień  i  opinii  obciążają wygrywającego  przetarg, bez  możliwości  zwrotu  tychże  kosztów  ze  strony     Wydzierżawiającego.
 • Oświadczenie o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oferenta  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu,
 • Dowód wpłaty wadium, które należy wpłacić na konto Bytomskich Mieszkań 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004do  dnia 10 sierpnia 2021  roku (decyduje data uznania na rachunku bankowym Bytomskich Mieszkań) w wysokości określonej na każdy z lokali w załączonej tabeli ( załącznik nr 1 i nr 2 ) z wpisanym dokładnym adresem lokalu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć aktualne dokumenty określające status prawny

Podmioty  przystępujące  do  przetargu  działają  osobiście  lub  przez pełnomocnika. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego jest wpłacenie w terminie pięciu dni od  daty  przetargu  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  kaucji  w  formie  gotówkowej w wysokości trzymiesięcznego oferowanego czynszu (brutto) bądź weksla in blanco złożonego bez  protestu  podpisanego  przez  dwóch  poręczycieli  i  potwierdzonego  notarialnie  jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń z tytułu należności wynikającej z użytkowania lokalu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym pisemnie przez Bytomskie Mieszkania wadium ulega przepadkowi. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub uznania bez podania przyczyny, iż przetarg nie dał rezultatów. Informacje, o których mowa w pkt 1, 2 oraz zaświadczenia, o których mowa w pkt 3, 4 ważne są w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b (tel. 32 532 59 38 lub 32 532 59 39 ). Ponadto informuje się, że istnieje możliwość dzierżawy i najmu lokali użytkowych, które nie znalazły  oferentów  w  dwóch  kolejnych  przetargach  tj.  w  trybie  bezprzetargowym  (drogą negocjacji  warunków dzierżawy i  najmu ). Wykaz tych lokali zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Bytomskich Mieszkaniach w trzecim dniu roboczym po przetargu i zamieszczony na stronie internetowej archiwum.bm.bytom.pl