Przypominamy,

Przypominamy,

…….do 7 września br. potrwają okresowe kontrole instalacji gazowych
w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Bytomskich Mieszkań.

Łącznie kontrole przejdzie 3075 lokali mieszkalnych i użytkowych z gazem sieciowym i 2 674 bez gazu sieciowego.

Stosowne zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli wywieszane są w miejscu ogólnodostępnym 7 dni przed przystąpieniem do okresowej kontroli instalacji gazowej.

Celem wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynków jest wypełnienie obowiązku zarządcy obiektu budowlanego wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, gdzie określono, iż obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych.

Przegląd instalacji gazowej regulowany jest przez prawo. Informację, o tym znajdziemy w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Z zapisu wynika, że obiekty budowlane powinny być poddane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Według prawa instalację gazową należy kontrolować co najmniej raz w roku.

Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji, oraz ich opisanie w tym m.in.:

 1. Sprawdzenie kurków głównych, pomieszczeń kurka głównego lub szafek w przypadku, gdy kurek główny umieszczony jest na zewnątrz budynku;
 2. Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji poziomych w piwnicach;
 3. Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności podejść pod piony;
 4. Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności pionów gazowych;
 5. Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków od pionu gazowego do gazomierza;
 6. Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji od gazomierza do urządzenia odbiorczego gazu;
 7. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych;
 8. Sprawdzenia stanu technicznego urządzeń podłączonych do instalacji gazowej
 9. Sprawdzenie stanu technicznego kotłowni opalanych gazem;
 10. Sprawdzenie stanu reduktora w instalacji na gaz płynny
 11. Sprawdzenie stanu przewodu elastycznego podłączonego do urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli.

W budynku może być różna instalacja gazowa, a art.62 prawa budowlanego nakładający obowiązek przeglądu instalacji gazowej w budynku nie ogranicza się do konkretnego rodzaju instalacji gazowej , która ma podlegać kontroli okresowej. Art.62 prawa budowlanego nakazuje kontrolę każdej instalacji gazowej w budynku. Jeżeli w budynku nie ma instalacji gazowej zasilanej z sieci gazowej nie oznacza, że w budynku nie ma instalacji gazowej. Jeżeli w budynku jest inny typ instalacji gazowej na przykład instalacja gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli to budynek ma instalację gazową i zgodnie z interpretacjami nadzoru budowlanego instalacja ta podlega okresowym przeglądom zgodnie z art.62 prawa budowlanego.\

Po każdej kontroli instalacji gazowej MUSI zostać SPISANY protokół. PROTOKÓŁ ZAWIERA datę przeglądu oraz ocenę SPRAWDZANEJ INSTALACJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI ORAZ  EWENTUALNE ZALECENIE POKONTROLNE DO WYKONANIA, USUNIĘCIA NIESZCZELNOŚCI  Z TERMINEM WYKONANIA . Pod protokołem musi znaleźć się podpis osoby, która przeprowadzała kontrolę.\

Tok postepowania w przypadku niesprawnego urządzenia:

 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości tlenku węgla w spalinach urządzenie należy uznać za niesprawne ( wpis w zał. nr …….) i w obecności najemcy odłączyć dopływ gazu.
 2. Użytkownika należy poinformować o zagrożeniu, jakie stwarza dla użytkowników mieszkania niesprawne urządzenie i o sposobie postepowania w celu uzyskania ponownej zgody na użytkowanie.
 3. Użytkownika, jako właściciela niesprawnego urządzenia gazowego należy zobowiązać do naprawy w określonym terminie ( wpis w zał. nr …).
 4. Użytkownikowi należy wręczyć 2 egz. oświadczenia ( załączniki do protokołu nr … ), które wypełnia monter po naprawie i uruchomieniu urządzenia gazowego. Oświadczenie jest dowodem sprawności urządzenia jak również karta gwarancyjna dla użytkownika.
 5. Jeden egzemplarz oświadczenia w terminie do 7-miu dni od terminu podanego w oświadczeniu użytkownik powinien przekazać zarządcy/właścicielowi budynku (do POM-u).
 6. Nie złożenie oświadczenia w terminie, stosownie do postanowień, zobowiązuje zarządcę/POM do odłączenia w sposób trwały niesprawnego urządzenia gazowego.

Informacje o przeglądzie instalacji pochodzą ze strony www.mojeplatnosci.pl/poradnik