„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Moniki i Pani Katarzyny:

– Gdzie można sprawdzić swoją pozycję na liście oczekujących na lokal do remontu?
– Czy można wynajmować mieszkanie w Bytomiu starając się o lokal do remontu?

Poniżej wyjaśniamy:

Gdzie można sprawdzić swoją pozycję na liście oczekujących na lokal do remontu?

Pozycję na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu można sprawdzić w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU -> LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH pod adresem: https://archiwum.bm.bytom.pl/listy-osob-uprawnionych/

Ponadto listy osób uprawnionych udostępnione są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ulicy Zielnej 25b w Bytomiu.

Nadmieniamy, że zgodnie z § 35 ust. 7 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), lista wskazuje osoby, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu lub umowy o remont, adres oraz podstawy prawne kwalifikacji.

Zaznaczamy jednak, że publicznie udostępniane listy podlegają anonimizacji w zakresie adresu osób uprawnionych.

Przypominamy, że zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 ww. uchwały, Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

a) dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

b) dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

 

Czy można wynajmować mieszkanie w Bytomiu starając się o lokal do remontu?

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;

2) uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągają w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  • 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
  • 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej; (wysokość najniższej emerytury w 2021 roku – 1 250,88 zł);

3) nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone

na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu ujętego na wykazie adresowym lokali wymagających przeprowadzenia remontu przez osoby uprawnione, o których mowa wyżej, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i  spełniające przesłanki określone wyżej w pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z ww. osobami, posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.