„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

„ Wy pytacie, my odpowiadamy ”

Dziękujemy za nadesłane pytania i przypominamy, że wszelkie zapytania lub prośby o wyjaśnienie interesującego Państwa tematu prosimy wysyłać mejlowo na adres pytanie@bm.bytom.pl

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie Pani Katarzyny
– Czy osoby spoza Bytomia może starać się o lokal do remontu w Bytomiu, czy są jakieś inne wymogi?

Wyjaśniamy

Czy osoby spoza Bytomia mogą starać się o lokal do remontu w Bytomiu, czy są jakieś inne wymogi?

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, spełniające łącznie następujące warunki:

1)nie posiadają, ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2)uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągają w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  • 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
  • 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej; (wysokość najniższej emerytury w 2021 roku – 1 250,88 zł);

3)nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Nadmieniamy, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom reguluje uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), która określa m.in. tryb ich wynajmowania w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

Powyższe jest konsekwencją zapisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 611), który stanowi, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.