Zaktualizuj wniosek o lokal do remontu !

Trwa aktualizacja sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawców ubiegających się o lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. Bytomskie Mieszkania wzywają do uaktualnienia swoich danych. Pisma kierowane są do osób, które złożyły wniosek o lokal do remontu / pozytywnie rozpatrzony/ przed 19.03.2020 r. i są ujęte do listy osób oczekujących.

Do aktualizacji sukcesywnie wzywanych jest ponad 1500 osób/rodzin, których wnioski zostały ujęte do list osób uprawnionych przed 19.03.2020 roku, tj. przed wejściem w życie obecnie obowiązującej uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r.” w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom”.

Wnioski osób ujętych na dotychczas obowiązujących listach, które:

 • nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny w terminie wyznaczonym w wezwaniu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

lub

 • nie dostarczą wymaganych dokumentów

lub

 • nie spełnią przesłanek uchwały,

Zostaną skreślone z listy osób uprawnionych po dokonaniu jej aktualizacji.

WAŻNE: Jeśli np. posiadasz zadłużenie, już teraz podejmij działania w kierunku jego uregulowania!

Przypominamy również, że ustalenie sytuacji mieszkaniowej oraz dochodu Wnioskodawcy następuje także bezpośrednio przed zawarciem umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu (stanowi o tym § 35 ust. 4 ww. uchwały).

Jeśli więc znajdujesz się na liście osób uprawnionych i składasz deklaracje (oświadczenia) na lokale zamieszczane na cotygodniowych wykazach, to w przypadku zakwalifikowania się do zawarcia umowy o remont konkretnego lokalu będziesz zobowiązany do złożenia aktualnego, prawidłowo wypełnionego wniosku oraz pozostałych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych uchwałą.

 Kto może obecnie ubiegać się o lokal wymagający przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy?

W myśl § 12 ust. 2 ww. uchwały o zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
 2. uzyskują dochody, o których mowa w 3 ust. 1 uchwały;
 3. nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również
  za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty
  i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Jednocześnie na podstawie § 13 ww. uchwały, po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu przez osoby uprawnione, o których mowa w § 12 ust. 2  tj. nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i spełniające przesłanki określone powyżej tj. pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z osobami posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Kryterium dochodu

Kryterium dochodu (niezbędne do spełnienia w każdym z ww. przypadków) określone zostało w § 3 ust. 1 ww. uchwały, który stanowi, że umowy najmu lokali o czynszu za lokale mieszkalne na czas nieoznaczony zawierane są z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

 1. 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty
  3 752,64 zł (aktualna wysokość najniższej emerytury – 1 250,88 zł);
 2. 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
 3. 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

Zaległości

Po złożeniu wniosku Bytomskie Mieszkania m.in. ustalają czy Wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności w stosunku do Gminy Bytom pobieranych przez Bytomskie Mieszkania, a także z tytułu należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

W związku z powyższym, w przypadku gdy posiadasz zaległości wobec Gminy Bytom, informujemy o konieczności pilnego podjęcia działań związanych z ich uregulowaniem.

W celu ustalenia ewentualnego zadłużenia wobec Bytomskich Mieszkań, jego wysokości oraz możliwości spłaty, rozłożenia na raty lub odpracowania, możliwy jest kontakt z Działem Windykacji Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu, nr tel. (32) 532 50 16 lub 24.

W przypadku ustalenia przez Bytomskie Mieszkania, że Wnioskodawca posiada zaległości z tytułu należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu, w celu ustalenia wysokości zadłużenia oraz możliwości spłaty wskazany będzie kontakt z Wydziałem Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35.

 Podkreślamy, że niezwłoczne uregulowanie kwestii związanej z ewentualnie posiadanymi zaległościami, będzie stanowić jeden z warunków nie utracenia uprawnień do uzyskania lokalu podczas ww. aktualizacji.

Szczegółowe informacje na temat lokali do remontu, listy osób uprawnionych, obowiązujące druki wniosków, oświadczeń i deklaracji umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań archiwum.bm.bytom.pl w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU

W przypadku dodatkowych pytań, możliwe jest skontaktowanie się z Działem Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu, nr tel. (32) 532 59 46