„Wy pytacie, my odpowiadamy”

„Wy pytacie, my odpowiadamy”

Dzisiaj odpowiadamy na następujące pytania:

Jaka jest możliwość umorzenia długu za lokal mieszkalny należący do gminy Miasta Bytom. Gdzie można składać taki wniosek oraz jaka jest podstawa prawna do złożenia takiego wniosku?

Co powinien zawierać wniosek oraz Jakie ważne informacje powinny być zawarte w uzasadnieniu do wniosku. Oraz jakie są pozytywne szanse do rozpatrzenia takiego wniosku w sytuacji gdzie w tym lokalu zameldowanych jest osób 4 z czego tylko jedna aktywnie pracuje, a z pensji pobierane są kwoty w każdym miesiącu rozliczeniowym i przekazywane są na poczet zaległych czynszów.

Oraz kolejne pytanie dotyczące tego czy do takiego zadłużonego lokalu przysługuje dodatek mieszkaniowy, jeżeli nie ma umowy najmu na lokal zadłużony?

informujemy, że w sprawie złożenia wniosku o umorzenie zaległych należności należy z uwagi na stan pandemii skontaktować się z Działem Windykacji Bytomskich Mieszkań celem ustalenia zakresu działania w kwestii przystąpienia do procedury umorzenia zaległości tel. 669 942 255 lub e-mail windykacja@bm.bytom.pl .

Warunkiem rozpatrzenia sprawy umorzenia zaległości jest terminowe i w pełnej wysokości wnoszenie opłat bieżących za lokal przez ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (termin ich płatności upływa 25 dnia każdego miesiąca ) aby nie generować kolejnych zaległości (dotyczy obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych) oraz przystąpienie do dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Do postępowania należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie ostatnich 6 miesięcy przez wszystkie osoby, które odpowiadają za powstałe zaległości oraz pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie  z zakładu pracy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy i MOPR-u w przypadku osób niepracujących, decyzja lub zaświadczenie z ZUS dot. renty lub emerytury, alimenty, świadczenia z MOPR, itp.). Należy również przedstawić dokumenty dotyczące ewentualnych innych obciążeń domowego budżetu (np. spłacane inne raty, zajęcia komornicze, zajęcia komornicze, orzeczenia o niepełnosprawności, wydatki na leczenie, itp.). W załączeniu przesyłam oświadczenie majątkowe, które w przypadku przystąpienia do procedury winno zostać wypełnione przez wszystkie pełnoletnie osoby, których zadłużenie dotyczy a następnie dostarczone lub odesłane na adres Jednostki – Bytomskie Mieszkania ul. Armii Krajowej 54B, 41-909 Bytom bądź na adres e-mailowy windykacja@bm.bytom.pl.

Wyjaśniamy, że sprawa umorzenia należności Gminy Bytom rozpatrywana jest w oparciu o przepis § 6 uchwały nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg – „Należności pieniężne mogą na wniosek dłużnika zostać umorzone w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym”. Zaś w przypadku częściowego umorzenia należności – „Należności pieniężne mogą na wniosek dłużnika zostać umorzone w części w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika”.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 powołanej Uchwały „w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki, o których mowa w ust. 1-3 zostaną spełnione wobec wszystkich zobowiązanych”.

Nadmieniamy, że rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia zaległości podejmowane są na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie czy zachodzą przesłanki do umorzenia zgodnie z zapisami powołanej powyżej uchwały.

Jednocześnie informujemy, że osoby nieposiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego w przypadku orzeczenia prawomocnego wyroku o eksmisję, w którym przyznano uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

Jeżeli nie możliwe są do spełnienia powyższe warunki informujemy, że :

  • wobec osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej wprowadzona została możliwość odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (nie dotyczy lokali bezprawnie zajętych): mogą to być prace porządkowe, pomocnicze prace administracyjne oraz prace ogrodnicze wykonywane na rzecz gminy Bytom, w tym Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych gminy. W przypadku zainteresowania takim sposobem rozwiązania problemu zaległości prosimy o telefoniczny kontakt pod   nr tel. (32) 532 50 16, lub też
  • możliwe jest rozłożenie zaległości na dogodne raty. Zawarcie umowy ratalnej umożliwi skorzystanie z zapisów Uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24.02.2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zgodnie, z którą istnieje możliwość ponownego zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu a dla osób osiągających niski dochód zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu. Zgodnie z § 20 ust. 2 ww. uchwały ponowne zawarcie umowy najmu jest możliwe pod warunkiem braku zaległości w stosunku do gminy. Warunek ponownego zawarcia umowy najmu uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy.

Ponowne zawarcie umowy najmu pozwoli w przypadku niskich dochodów ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który pokryje w całości bądź częściowo opłaty za lokal, co wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania lokalu i da możliwość spłaty przedmiotowego zadłużenia w dogodnych ratach.