Nie dla butli gazowej

Nie dla butli gazowej

Przypominamy, że bezwzględnie zabrania się używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego, w budynku wyposażonym w instalację gazową zasilaną gazem ziemnym. Niedostosowanie się będzie traktowane, jako umyślne działanie zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców budynku.

– Stanowić to będzie także podstawę do podjęcia przez tutejszą jednostkę działań
w postaci zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa   oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem wszczęcia postępowania administracyjnego – mówi Wojciech Nowak, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 jest zapis, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Istnieje jednak możliwość legalizacji butli na gaz płynny propan-butan, ale tylko i wyłącznie gdy w budynku nie ma poprowadzonego gazu ziemnego. Należy wówczas  pisemne wystąpić do Bytomskich Mieszkań. Pismo musi być poparte pozytywną opinią  kominiarską.