Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy z różnych podstaw prawnych, np. osoba oczekująca na najem socjalny lokalu z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do zwarcia umowy najmu socjalnego lokalu, może również ubiegać się o najmem socjalny lokalu z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym, czy też wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr XXV/367/20 z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gmin Bytom, mogą ubiegać się następujące grupy osób:

 • w pierwszej kolejności osoby osiągające niski dochód*, dotknięte przemocą w rodzinie, które korzystają ze wsparcia ośrodka właściwego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzyskały pozytywną opinię zespołu właściwego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Bytomia,
 • następnie, osoby, które nabyły uprawnienia do najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • następnie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom osiągającym niski dochód*, zamieszkującym na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu, jeżeli ich trudna sytuacja zdrowotna, rodzinna lub warunki zamieszkiwania uzasadniają wynajem innego lokalu i w stosunku do których stwierdzono występowanie co najmniej jednej z następujących okoliczności:
  • wnioskodawca posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo wychowuje dziecko niepełnosprawne lub sprawuje faktyczną opiekę prawną nad osobą posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności, będącą członkiem gospodarstwa domowego,
  • wnioskodawca jest osobą bezdomną i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • wnioskodawca jest osobą, która aktywnie uczestniczyła lub nadal uczestniczy w projektach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej lub usług społecznych i spełnia kryteria oceny kwalifikujące do poprawy sytuacji mieszkaniowej, przyjęte w formie zarządzeń obowiązujących w jednostkach miejskich realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • następnie osoby które osiągają niski dochód*, i są beneficjentami programów, z których środki finansowe gmina przeznacza na remonty lokali z przeznaczeniem na wynajem na rzecz takich osób.

Informujemy, że

* Przez niski dochód należy rozumieć średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

 • 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 1 876,32 zł (wysokość najniższej emerytury od 01.03.2021 r. – 1 250,88 zł),
 • 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.