Bytomskie Mieszkania

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r.

Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest: zarządzanie i eksploatacja zasobów pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości.

Do zadań Bytomskich Mieszkań należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi pozostającymi w dyspozycji Prezydenta Bytomia;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych.

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania;