Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 1. Gospodarka odpadami ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 83 910,99 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 83 910,99 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 71 324,34 zł,
w tym wkład własny 12 586,65 zł.

Opis projektu:
Projekt obejmuje usunięcie i utylizację wykonanych z azbestu elementów budowlanych z trzech nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytom pod adresami: ul. Brzezińska 32, Katowicka 13, Kołłątaja 12. Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację działań beneficjenta w ramach etapu I, w trakcie którego zaplanowano usunięcie azbestu z trzech innych budynków miejskich.

Celem projektu jest usunięcie azbestu z trzech budynków miejskich.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.