Listy osób uprawnionych

LOKALE DO REMONTU – LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

Zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

  1. dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Poniżej udostępniamy ww. listy osób uprawnionych:

Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego:

lista osób (Pozycje 1 – 575),

lista osób (Pozycje 576 – 1205),

lista osób (Pozycje 1206 – 1609),

Lista osób (Pozycje 1501 – 1558)

I dodatkowa lista (Pozycje 1610 – 1629)

II dodatkowa lista (Pozycje 1630 – 1652)

III dodatkowa lista (Pozycje 1653 – 1684)

IV dodatkowa lista (Pozycje 1685 – 1736)

V dodatkowa lista (Pozycje 1737 – 1758)

VI dodatkowa lista (Pozycje 1759 – 1782)

VII dodatkowa lista (Pozycje 1783 – 1807)

Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego:

lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 1 -120)

Lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 99-112)

I dodatkowa Iista osób z tytułem prawnym (Pozycja 121)

II dodatkowa Iista osób z tytułem prawnym (Pozycja 122)

III dodatkowa Iista osób z tytułem prawnym (Pozycje 123 – 129)

IV dodatkowa lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 130 – 136)

V dodatkowa lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 137 – 141)

VI dodatkowa lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 142 – 144)

VII dodatkowa lista osób z tytułem prawnym (Pozycje 145 – 149)