Regulaminy

Uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r. poz. 1850)


Zarządzenie Nr 335 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargów lokali użytkowych oraz regulaminu negocjacji warunków najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, które w dwóch kolejnych przetargach nie znalazły najemcy lub dzierżawcy (z późn.zm.)


Zarządzenie nr 154/21 zmieniające zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia w sprawie: przyjęcia Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części.


Zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części.


Zarządzenie nr 142/20 Prezydenta Bytomia z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokalu oraz stawek czynszu za tymczasowe pomieszczenia.


Zarządzenie Nr 2/IV/2015
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania


Zarządzenie Nr 4/I/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/IV/2015 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanej przez jednostkę budżetowa Bytomskie Mieszkania.


Zarządzenie Nr 2/XI/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/IV/2015 Dyrektora jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania z dnia 07.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji dla nieruchomości zarządzanej przez jednostkę budżetowa Bytomskie Mieszkania, zmienionego Zarządzeniem nr 4/I/2016.


Zarządzenie Nr 5/I/2016 w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania.


Zarządzenie Nr 1/XI/2016 w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu rozliczania kosztów dostawy gazu dla nieruchomości zarządzanych przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania, w których lokale nie posiadają indywidualnych gazomierzy.


Zarządzenie Nr 1/VI/2017 w sprawie: procedury dotyczącej wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia osobom, wobec których orzeczono eksmisję.


Zarządzenie nr 3/III/2019 w sprawie: ustalenia opłaty eksploatacyjnej za 1 m2 w lokalach przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy oraz lokali użytkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 224 Prezydenta Bytomia z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie sposobu naliczania opłat za lokale użytkowe w związku z remontem lokalu wykonywanym przez nowego najemcę lub dzierżawcę lokalu