Najczęściej zadawane pytania

Pyt. Kto może ubiegać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu?

Odp. Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy z różnych podstaw prawnych, np. osoba oczekująca na najem socjalny lokalu z tytułu orzeczonej eksmisji z uprawnieniem do zwarcia umowy najmu socjalnego lokalu, może również ubiegać się o najmem socjalny lokalu z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym, czy też wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr XXV/367/20 z dnia 4 marca 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom o najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gmin Bytom, mogą ubiegać się następujące grupy osób:

 • w pierwszej kolejności osoby osiągające niski dochód*, dotknięte przemocą w rodzinie, które korzystają ze wsparcia ośrodka właściwego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzyskały pozytywną opinię zespołu właściwego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Bytomia,
 • następnie, osoby, które nabyły uprawnienia do najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • następnie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom osiągającym niski dochód*, zamieszkującym na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu, jeżeli ich trudna sytuacja zdrowotna, rodzinna lub warunki zamieszkiwania uzasadniają wynajem innego lokalu i w stosunku do których stwierdzono występowanie co najmniej jednej z następujących okoliczności:
  • wnioskodawca posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności albo wychowuje dziecko niepełnosprawne lub sprawuje faktyczną opiekę prawną nad osobą posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności, będącą członkiem gospodarstwa domowego,
  • wnioskodawca jest osobą bezdomną i realizuje indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • wnioskodawca jest osobą, która aktywnie uczestniczyła lub nadal uczestniczy w projektach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej lub usług społecznych i spełnia kryteria oceny kwalifikujące do poprawy sytuacji mieszkaniowej, przyjęte w formie zarządzeń obowiązujących w jednostkach miejskich realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • następnie osoby które osiągają niski dochód*, i są beneficjentami programów, z których środki finansowe gmina przeznacza na remonty lokali z przeznaczeniem na wynajem na rzecz takich osób.

Informujemy, że

* Przez niski dochód należy rozumieć średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

 • 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 1 876,32 zł (wysokość najniższej emerytury od 01.03.2021 r. – 1 250,88 zł),
 • 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Pyt. W jaki sposób można zapisać się na listę mieszkań do remontu. Czy jest możliwość przez Internet? Czy tylko osobiście?

Odp. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, a następnie ewentualnego zakwalifikowania wnioskodawcy na listę osób ubiegających się o lokal mieszkalny, jest osobiste lub przez pełnomocnika złożenie wniosku z adresu zamieszkania i zameldowania, potwierdzonego przez właściciela/zarządcę/administratora lokalu.

W chwili składania wniosku Bytomskie Mieszkania przeprowadzają postępowanie wyjaśniające na okoliczność spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek obowiązującej uchwały. W ramach postępowania wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego aktualnej sytuacji mieszkaniowej, a także deklaracji o wysokości dochodów, oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Wyjaśniamy, że w razie braku możliwości osobistego stawiennictwa, w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość stawienia się osoby upoważnionej, która winna legitymować się notarialnym pełnomocnictwem do reprezentowania i składania niezbędnej dokumentacji w imieniu osoby zainteresowanej przed organami administracji publicznej. Istnieje również możliwość przedłożenia przez osobę upoważnioną stosownego pełnomocnictwa, w którym autentyczność podpisu wnioskodawcy zostanie potwierdzona przez pracownika Aresztu Śledczego/Zakładu Karnego posiadającego odpowiednie umocowanie. Jednocześnie informujemy, że osoba upoważniona winna złożyć w imieniu wnioskodawcy oświadczenie dotyczące sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy.

Zaznaczamy, że jest to jedyna dopuszczalna możliwość w przypadku osób, które nie mogą osobiście złożyć wniosku.


Pyt. Czy są wolne garaże do wynajęcia jeśli tak, to gdzie należy się udać i jakie dokumenty załatwić, by garaż wynająć?

Odp. Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  przedłożyć  Komisji  Przetargowej  dokumenty określone  w  Regulaminie  Przetargów  stanowiącym  załącznik  nr  1 do  Zarządzenia  nr  355 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 19 listopada 2007 r. (ze zm.) w sprawie: przyjęcia regulaminu przetargów lokali użytkowych.

 1. Informację o  nieposiadaniu  zaległości  z  tytułu  należności  wobec  Gminy  Bytom  pobieranych  przez Urząd Miejski  w  Bytomiu. Wniosek o wydanie  informacji,  należy     kierować do Wydziału Poboru i Windykacji Dochodów Urzędu Miejskiego w Bytomiu  i  złożyć  w  kancelarii  Urzędu  Miejskiego
  w Bytomiu przy  ul. Smolenia 35  lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.
 2. Informację o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności wobec Bytomskich   Mieszkań w  zakresie  poboru,   ewidencji  i  windykacji   dochodów gminy. Wniosek  o wydanie informacji,  należy  kierować  do  Bytomskich Mieszkań  z  siedzibą  w  Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b. Termin oczekiwania na wydanie informacji wynosi do 7 dni.
 3. Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 4. Zaświadczenie o braku zaległości wystawione przez właściwy oddział ZUS lub KRUS.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu  użytkowego będącego  przedmiotem przetargu oraz możliwością jego ewentualnych adaptacji.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu.
 7. Oświadczenie, iż we własnym zakresie, na własny koszt i na własne ryzyko uzyska     wszelkie konieczne, przewidziane przepisami prawa zezwolenia, uzgodnienia i  opinie     związane  z  dostosowaniem  lokalu  do  wymogów  działalności  jaka  będzie  w  nim prowadzona.  Koszty  uzyskania  w/w  zezwoleń,  uzgodnień i  opinii  obciążają     wygrywającego  przetarg,  bez  możliwości  zwrotu  tychże  kosztów  ze  strony Wydzierżawiającego.
 8. Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu.
 9. Dowód wpłaty wadium, które należy wpłacić na konto Bytomskich Mieszkań 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004   do  dnia 14 czerwca 2021  roku  (decyduje data uznania na rachunku bankowym Bytomskich Mieszkań) w wysokości określonej na każdy z lokali w załączonej tabeli ( załącznik nr 1 i nr 2 ) z wpisanym dokładnym adresem lokalu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć aktualne dokumenty określające status prawny  uczestnika.

Podmioty  przystępujące  do  przetargu  działają  osobiście  lub  przez pełnomocnika. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego jest wpłacenie w terminie pięciu dni od  daty  przetargu  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  kaucji w  formie  gotówkowej w wysokości trzymiesięcznego oferowanego czynszu (brutto) bądź weksla in blanco złożonego bez  protestu  podpisanego  przez  dwóch  poręczycieli  i  potwierdzonego  notarialnie  jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń z tytułu należności wynikającej z użytkowania lokalu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym pisemnie przez Bytomskie Mieszkania wadium ulega przepadkowi. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub uznania bez podania przyczyny, iż przetarg nie dał rezultatów. Informacje, o których mowa w pkt 1, 2 oraz zaświadczenia, o których mowa w pkt 3, 4 ważne są w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Dział Eksploatacji i Lokali Użytkowych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 b (tel. 32 532 59 38 lub 32 532 59 39).

Ponadto informuje się, że istnieje możliwość dzierżawy i najmu lokali użytkowych, które nie znalazły  oferentów  w  dwóch  kolejnych  przetargach  tj.  w  trybie  bezprzetargowym  (drogą negocjacji  warunków dzierżawy i  najmu ). Wykaz tych lokali zostanie  podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Bytomskich Mieszkaniach w trzecim dniu roboczym po przetargu i zamieszczony na stronie internetowej archiwum.bm.bytom.pl.

Mamy dwa wolne garaże adres Orkana 4/0151 i ul. Orkana 4/0508 na które ogłoszony jest przetarg w dniu 15 czerwca 2021 o godz. 14,00 . Warunki przystąpienia do przetargu wykazane są w ogłoszeniu na naszej stronie internetowej w zakładce lokale użytkowe i garaże. Kolejny garaż przy ul. Rostka  8/26 jest w trybie negocjacji stawki i również ogłoszony jest na stronie internetowej w zakładce lokale użytkowe i garaże – dzierżawa i najem.


Pyt. Mam pytanie dotyczące otrzymania mieszkania do remontu. Od roku jestem po rozwodzie i razem z 10 letnia córka wynajmuje mieszkanie w Bytomiu Sucha Góra. Chciałabym się dowiedzieć jakie kroki mogłabym poczynić ani dostać takie mieszkanie z miasta. Jakie muszę spełniać warunki czy w ogóle jest to możliwe? Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

 Odp. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LOKAL DO REMONTU

Podstawa prawna:

uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850)

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
 2. uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągają w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej;

(wysokość najniższej emerytury – 1 250,88 zł);

 1. nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu ujętego na wykazie adresowym lokali wymagających przeprowadzenia remontu przez osoby uprawnione, o których mowa wyżej, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i  spełniające przesłanki określone wyżej w pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z ww. osobami, posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Do realizacji uzyskanych uprawnień upoważniony jest wnioskodawca wraz z małżonkiem lub z osobami, z którymi zgodnie ze złożonym oświadczeniem wspólnie ubiega się o lokal. Uprawnienie do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu lub umowy najmu lokalu do remontu nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Zielnej 25b (pokój 16A) właściwie wypełniony i poświadczony druk wniosku o uzyskanie lokalu, wraz z dodatkowymi, niezbędnymi dokumentami, wskazanymi w druku wniosku.

Druki w PDF umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.


Pyt. Czy można wynajmować mieszkanie nie własnościowe wynajmowane z Bytomskich Mieszkań? Gdzie zgłaszać przypadki nielegalnego podnajmu?

Odp. W sprawie podnajmu lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy Bytom informujemy, że powyższe regulują przepisy uchwały  Nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 04.03.2020 r., poz. 1850).

Nadmieniamy, że § 34 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej uchwały stanowią cytaty:

 1. „ Umowa podnajmu lokalu lub oddania go w bezpłatne używanie w całości lub jego części wymaga zgody wynajmującego.
 2. „ W uzasadnionych przypadkach wynajmujący może wyrazić zgodę najemcy na dokonanie podnajmu lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu lub jego części po potwierdzeniu, że najemca opuszcza lokal jedynie czasowo, w szczególności z uwagi na podjęcie pracy albo nauki poza miejscem zamieszkania albo konieczność podjęcia leczenia.”

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w formie pisemnej, również mailowej lub telefonicznej w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w siedzibie Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25b. Numery telefonów oraz adresy e-mail są dostępne na stronie Bytomskich Mieszkań.


Pyt. Jak wysłać elektronicznie deklarację mieszkania do remontu?

Odp. Formularze deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE
Przypominamy, że od 27 maja 2020 roku uproszczono tryb wskazywania lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, m.in. umożliwiono wskazywanie lokali w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

Wyjaśniamy, że w roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,

wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.
Do czwartku do godziny 12.00 osoby uprawnione składają deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwaną oświadczeniem) wraz z podaniem aktualnej pozycji na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu oraz lokalu, którym są zainteresowane:

 • poprzez złożenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku lub
 • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.

Osoba uprawniona ma prawo złożyć oświadczenie na więcej niż jeden lokal, dla każdego lokalu odrębnie.
Elektronicznie możliwe jest również złożenie corocznej deklaracji potwierdzającej zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu do remontu.


Pyt. Czy  można powtórnie wydłużyć okres mieszkania do remontu z gminy Bytom. I ile razy można wydłużyć?

Odp. Czas obowiązywania umowy o remont lokalu przeprowadzanego na koszt własny przyszłego najemcy może być przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy (łącznie).
Przepis § 5 ust. 2 regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. (z późn. zm.) stanowi, że cyt.: „Umowę o remont zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia.”
Natomiast zgodnie z § 5 ust. 10 ww. regulaminu cyt.: „W przypadku niewykonania remontu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o remont, Bytomskie Mieszkania, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek przyszłego najemcy, złożony przed upływem terminu obowiązywania umowy, uwzględniając stopień zaawansowania realizacji umowy o remont, mogą wyrazić zgodę na przedłużenie czasu trwania umowy o remont na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy”.


Pyt. Jestem zainteresowana lokalem użytkowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda proces starania się o konkretny lokal?

Odp. Wszystkie wolne lokale użytkowe znajdują się na naszej stronie internetowej archiwum.bm.bytom.pl w zakładce lokale użytkowe. Jedną z najważniejszych czynności niezbędnych do wydzierżawienia lokalu na działalność gospodarczą jest kontakt z administratorem danego adresu, którym jest się zainteresowanym.
Nad adresami lokali użytkowych znajduje się adres Punktu Obsługi Mieszkańców. Tam właśnie znajdują się szkice, dokumenty techniczne oraz klucze z lokalu.
Po odszukaniu odpowiedniego lokalu należy się udać do siedziby BM przy ul. Zielnej 25b, gdzie składa się ofertę na dany lokal ( oferta zawiera jedynie dane oferenta, adres oraz rodzaj działalności, jaki będzie w lokalu wykonywany).
W odpowiedzi na złożoną ofertę prześlemy zaproszenie na negocjacje stawki czynszu za 1m2 netto zawierające datę oraz informacje o dokumentnych niezbędnych do podjęcia z nami rozmów.
Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem negocjacji dostępnym na naszej stronie internetowej. Tu też, co parę miesięcy pojawia się informacja o nowym przetargu, wtedy na liście są „świeżo” zwolnione lokale użytkowe.


Pyt. Po jakim czasie można wykupić mieszkanie do remontu i jakie należy spełnić formalności?

Odp. Zasadniczo istnieje możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego przez jego najemcę tj. osobę posiadającą umowę najmu lokalu zawartą na czas nieoznaczony. Nie ma jednak możliwości wykupienia w trakcie obowiązywania umowy o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy. Ewentualne działania zmierzające do wykupu możliwe są dopiero po zawarciu umowy najmu po wykonanym remoncie lokalu.
W przypadku pytań dotyczących konkretnego lokalu mieszkalnego zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z odpowiednim Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, w rejonie którego znajduje się lokal.
Ważne. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz zasady ustalania cen, opłat oraz bonifikat pozostają poza kompetencjami Bytomskich Mieszkań i należą do zadań Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Powyższe reguluje uchwała nr XVII/235/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 31.07.2018 r. poz. 4934).
W przypadku wątpliwości, wszelkich informacji o trybie załatwienia sprawy udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu tel. 32 28 36 323.


Pyt. Dlaczego tak długo trwa rozpatrzenie wniosku o przyjęcie danego lokalu? Dlaczego takie wnioski nie są rozpatrywane w pierwszej kolejności?

Odp. Wnioski o przyznanie mieszkania rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności ich wpływu do Jednostki, po przeprowadzeniu ewentualnego postępowania dodatkowego i/lub wyjaśniającego (w szczególności w zakresie posiadania zaległości w stosunku do gminy) oraz po ustaleniu spełnienia warunków określonych niżej wymienionymi przepisami.
Wnioski rozpatrywane są w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.03.2020 r., poz. 1850).
W przypadku lokali do remontu szczegółowe zasady kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny przyszłego najemcy remontu lokalu i umów najmu lokali mieszkalnych do remontu, w tym zasady kwalifikowania lokali, warunki wykonania remontu i zawarcia stosownych umów, określone zostały w drodze zarządzenia nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części.