Zasady

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LOKAL DO REMONTU

Podstawa prawna:

uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850)

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają ani ich małżonkowie, ani osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
 2. uzyskują dochody, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągają w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:
 • 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym;
 • 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej;

(wysokość najniższej emerytury – 1 250,88 zł);

 1. nie posiadają w stosunku do gminy zaległości, przy czym warunek ten uważa się również za spełniony w przypadku, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy.

Po zawarciu umów dotyczących przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu ujętego na wykazie adresowym lokali wymagających przeprowadzenia remontu przez osoby uprawnione, o których mowa wyżej, o zawarcie umowy mogą ubiegać się również osoby zamieszkujące na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu, posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i  spełniające przesłanki określone wyżej w pkt 2 i pkt 3.

Warunkiem zawarcia umowy najmu po wyremontowaniu lokalu z ww. osobami, posiadającymi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu lub pobliskiej miejscowości, jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Do realizacji uzyskanych uprawnień upoważniony jest wnioskodawca wraz z małżonkiem lub z osobami, z którymi zgodnie ze złożonym oświadczeniem wspólnie ubiega się o lokal. Uprawnienie do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu lokalu lub umowy najmu lokalu do remontu nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Zielnej 25b (pokój 16A) właściwie wypełniony i poświadczony druk wniosku o uzyskanie lokalu, wraz z dodatkowymi, niezbędnymi dokumentami, wskazanymi w druku wniosku.

Druki w PDF umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularz ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczony jest w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Druk ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej umieszczony jest w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

ZASADY WSKAZYWANIA LOKALI  DO REMONTU

Podstawa prawna:

zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części.

W roboczy poniedziałek od godz. 9:00 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,

wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Osoby uprawnione wyrażają wolę zawarcia umowy o remont lokalu umieszczonego na ww. wykazie poprzez złożenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku, pisemnej deklaracji o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwanej dalej oświadczeniem), wraz z podaniem aktualnej pozycji na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu oraz lokalu, którym są zainteresowane.

Dopuszcza się złożenie przez osoby uprawnione deklaracji w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.

Osoba uprawniona ma prawo złożyć oświadczenie na więcej niż  jeden lokal, dla każdego lokalu odrębnie.

Osoby uprawnione składają oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do czwartku do godziny 12:00 danego tygodnia, w którym został podany do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

Oświadczenia o gotowości przeprowadzenia remontu wskazanego lokalu winny zostać wypełnione w całości w sposób czytelny i prawidłowy.

Oświadczenia, które nie zostały w całości wypełnione lub zostały wypełnione błędnie, lub nieczytelnie albo zostały złożone po terminie, będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się, że powierzchnia pokoi lokalu wskazywanego w oświadczeniu przez osobę uprawnioną, przypadająca na członka gospodarstwa domowego, nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – nie mniejsza niż 10 m2.

Formularz ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczony jest w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Druk ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej umieszczony jest w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

W kolejny roboczy poniedziałek od godz. 9:00 podawany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,

wykaz maksymalnie dziesięciu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.

Do wykazu ujęte są osoby zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu.

Do oględzin wytypowanego konkretnego lokalu uprawnione są wyłącznie osoby ujęte na pozycjach 1, 2 oraz 3 do wykazu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu, o którym mowa wyżej.

Oględziny umożliwiane są w terminach i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie osób uprawnionych z Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, pod numerem telefonu wskazanym w przedmiotowym wykazie.

W sytuacji, gdy osoby uprawnione do zawarcia umowy, ujęte na pozycjach 1 do ww. wykazu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ww. wykazu, złożą aktualny, prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie lokalu oraz złożą pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych ww. uchwałą, Bytomskie Mieszkania przygotowują umowę
o przeprowadzenie remontu na koszt własny przyszłego najemcy wcześniej wskazanego lokalu.

Dokumenty, o których mowa wyżej składa również małżonek osoby uprawnionej oraz pełnoletnie osoby, które zgodnie ze złożonym oświadczeniem wspólnie ubiegają się o lokal.

Niżej wymienione sytuacje są równoznaczne z rezygnacją osoby uprawnionej ze wskazanego lokalu:

 • złożenie pisemnej lub poprzez e-mail rezygnacji przez osobę uprawnioną przed upływem ww. terminu,
 • niezłożenie ww. wniosku wraz z dokumentami,
 • niezachowanie ww. terminu,
 • niepodpisanie umowy o remont przez osobę uprawnioną w terminie do 5 dni roboczych od daty jej powiadomienia.

Wówczas lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych osób po jej powiadomieniu, a następnie umożliwieniu jej oględzin lokalu w terminie i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie osoby uprawnionej z Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, pod numerem telefonu wskazanym w ww. wykazie.

W przypadku pytań dotyczących lokali do remontu możliwe jest skontaktowanie się z Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. (32) 532 59 34 lub (32) 532 59 35.